BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Studies betreffende omgevingsblootstelling

Studies betreffende omgevingsblootstelling

EEN GEVALLEN-CONTROLES STUDIE OVER HET VERBAND TUSSEN OMGEVINGS-FACTOREN EN HET OPTREDEN VAN ACUTE LEUKEMIE BIJ KINDEREN IN DE KLANG VALLEI IN MALEISIË.
Abdul Rahman HI, Shah SA, Alias H, Ibrahim HM.
Asian Pac J Cancer Prev. 2008; 9: 649-652.

In Maleisië is acute leukemie de belangrijkste kanker bij kinderen minder dan 15 jaar. Er werd een gevallen-controles studie uitgevoerd met gevallen van de Klang vallei die behandeld werden in het ziekenhuis van de Nationale Universiteit en het Algemeen Ziekenhuis van Kuala Lumpur. De doelstelling was het mogelijke verband met omgevingsfactoren te onderzoeken. Gevallen waren jonger dan 15 jaar die tussen 1/1/2001 en 30/5/2007 gediagnosticeerd werden in beide ziekenhuizen. Als controles nam men kinderen jonger dan 15 jaar die in dezelfde ziekenhuizen werden gediagnosticeerd met een acute niet-kanker aandoening. In totaal werden 128 gevallen en 128 controles verzameld. De informatie werd verzameld met een gestructureerde vragenlijst en een GPS (global positioning system) toestel. Alle factoren werden geanalyseerd door middel van niet- gematchte logistische regressie. Uit de analyse bleek dat het optreden van acute leukemie gedetermineerd werd door volgende factoren: familiaal inkomen (odds ratio (OR) 0.19, 95% (betrouwbaarheidsinterval CI): 0.09-0.42), vader met hoge sociale status (OR 7.61, 95% CI: 3.78-15.4), aantal oudere broers en zusters (OR 0.36, 95% CI: 0.18-0.77), vader die rookt (OR 2.78, 95% CI: 1.49-5.16), en de afstand van het huis tot de hoogspanningslijn (OR 2.30, 95% CI: 1.18-4.49).

Conclusie: sommige socio-economische, demografische en omgevingsfactoren zijn voorspellers van het optreden van acute leukemie bij kinderen in de Klang vallei in Maleisië.

WIJZIGINGEN IN HET ELEKTRO-ENCEFALOGRAM VEROORZAAKT DOOR MEERDERE ELF MAGNETISCHE VELD BLOOTSTELLINGEN.
Cvetkovic D, Cosic I.
Med Biol Eng Comput. 2009; 47(10):1063-1073.

In het verleden hebben meerdere studies aangetoond dat blootstelling aan ELF magnetische velden de elektro-encefalografische (EEG) activiteit bij de mens kunnen wijzigen. Deze studie onderzocht of ELF MV blootstelling in series van 50, 16.66, 13, 10, 8.33 en 4 Hz de kracht van de corresponderende EEG banden kunnen wijzigen. 33 vrijwilligers werden onderzocht in dubbelblinde en gelijke condities. Een multiple herhaalde variantie analyse mixed design werd gebruikt met post-hoc t-tests en Bonferroni alfa correctie. De nauwe alfa1 (7.5-9.5 Hz) en alfa2 (9-11 Hz) banden, waren bij blootstelling aan 8.33 en 10 Hz magnetische velden significant lager dan bij de controles ter hoogte van de temporale en pariëtale gebieden.

De beta1 (12-14 Hz) band toonde een significante toename bij de eerste 13 Hz blootstellingsessie ter hoogte van het frontale gebied. Deze studie toonde aan dat EEG activiteit in alfa en beta banden kan gewijzigd zijn bij blootstelling aan corresponderende frequenties.

BLOOTSTELLING AAN ZWARE METALEN VAN PATIËNTEN DIE LIJDEN AAN ELEKTROMAGNETISCHE OVERGEVOELIGHEID.
Ghezel-Ahmadi D, Engel A, Weidemann J , Budnik LT , Baur X , U Frick , Hauser S , N Dahmen.
Sci Totaal Environ.
2010; 408: 774-778.

Er is bezorgdheid over risico's van elektromagnetische apparaten. Personen met electromagnetische overgevoeligheid (EHS) schrijven een verscheidenheid van niet-specifieke symptomen toe aan de blootstelling aan elektromagnetische velden. De pathofysiologie van de EHS is onbekend en de behandeling blijft een uitdaging. Contaminatie met zware metalen is aangeduid als een potentiële factor in de symptomatologie van de EHS patiënten. De belangrijkste doelstelling van deze studie was om de hypothese te testen van een verband tussen EHS en blootstelling aan zware metalen. De auteurs hebben lood, kwik en cadmium concentraties gemeten in het bloed van 132 patiënten (n = 42 mannen en n = 90 vrouwen) en 101 controles (n = 34 mannen en n = 67 vrouwen). De resultaten tonen aan dat zware metaal belasting niet van belang is in de meeste gevallen van de EHS, maar een rol kan spelen in uitzonderlijke gevallen.

Conclusies: De gegevens geven geen ondersteuning voor het algemene advies van ontgifting van zware metalen bij EHS patiënten.

WONEN IN DE OMGEVING VAN HOOGSPANNINGSLIJNEN EN STERFTE DOOR NEURO-DEGENERATIEVE AANDOENINGEN: EEN LONGITUDINALE STUDIE VAN DE BEVOLKING VAN ZWITSERLAND.
Huss A, Spoerri A, Egger M, Röösli M; Swiss National Cohort Study.
Am J Epidemiol. 2009; 169: 167-175.

Het verband tussen omgevingsblootstelling aan magnetische velden rond hoog-spanningslijnen en de sterfte door neurodegeneratieve ziekte werd onderzocht in de 4,7 miljoen personen van de Zwitserse nationale cohort (mortaliteit linken aan bevolkingsgegevens) in de periode 2000 tot 2005. Door middel van Cox proportionele hazard modellen werd de relatie tussen verblijven in de omgeving van 220-380 kV hoogspanningslijnen en het risico op sterven door een neuro-degeneratieve ziekte berekend met correctie voor een reeks mogelijke verstorende variabelen. De gecorrigeerde Hazard ratio voor de ziekte van Alzheimer in de groep personen die op minder dan 50 meter van een hoogspanningslijn wonen, in vergelijking met personen die op meer dan 600 meter afstand wonen, was 1,24 (95% betrouwbaarheidsinterval CI: 0,80-1,92).

Er was een dosis-respons relatie voor wat betreft de jaren van verblijf in de directe omgeving van de hoogspanningslijnen en de ziekte van Alzheimer: personen die minstens 5 jaar op minder dan 50 meter woonden hadden een gecorrigeerde Hazard ratio van 1,51 (95% CI: 0,91-2,51), die toenam tot 1,78 (95% CI: 1,07-2,96) voor minstens 10 jaar en tot 2,00 (95% CI: 1,21-3,33) voor minstens 15 jaar wonen in deze zone. Voor seniele dementie werd een gelijkaardig beeld gevormd. Er was weinig aanduiding van een verhoogd risico op amyotrofe lateraal sclerose, ziekte van Parkinson of multiple sclerose.

BLOOTSTELLING AAN MAGNETISCHE VELDEN VAN HOOGSPANNINGSLIJNEN: EEN CASE-CONTROL STUDIE IN TWEE GEMEENTEN VAN NOORD-ITALIE.
Malagoli C , S Fabbi , Teggi S , M Calzari , Poli M , E Ballotti , Notari B , M Bruni , Palazzi G , Paolucci P , M Vinceti.
Environ Health. 2010; 30: 9: 16.

Sommige epidemiologische studies hebben een associatie tussen het elektromagnetisch veld veroorzaakt door blootstelling aan hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen gesuggereerd, maar negatieve resultaten zijn ook gevonden en de mogelijkheid van bias te wijten aan niet-gemeten confounders wordt geopperd. De auteurs bestudeerden deze relatie in de Modena en Reggio Emilia gemeenten van Noord-Italië. Zij identificeerden de corridors langs hoog-spanningskabels met de berekende magnetische veldsterkte van 0.1-<0.2, 0.2-<0.4, en> = 0,4 microTesla. Zij identificeerden 64 gevallen van nieuw-gediagnosticeerde hematologische maligniteiten bij kinderen minder dan 14 jaar binnen deze gemeenten in de periode 1986 tot 2007, en zochten vier gematchte controles voor elk geval. Ze verzamelden historische informatie over het verblijf en de ouderlijke sociaal-economische status van deze studiesubjecten. Het relatief risico op leukemie geassocieerd met verblijf in het gebied met de blootstelling > 0,1 microTesla was 3,2 (6,7 met aanpassing van sociaal-economische status), maar deze schatting is statistisch zeer instabiel met een 95%-betrouwbaarheidsinterval 0.4 - 23.4, en geen indicatie van een dosis-respons relatie. Het relatief risico voor acute lymfatische leukemie was 5,3 (95% betrouwbaarheidsinterval 0.7 - 43,5), terwijl er geen verhoogd risico was voor de andere hematologische maligniteiten.

Conclusie: Hoewel het aantal blootgestelde kinderen in deze studie te laag is om conclusies te kunnen trekken, wijzen de resultaten meer op een verhoogd risico van leukemie bij kinderen blootgesteld dan van op geen relatie.

EEN NIEUWE ELEKTROMAGNETISCHE BLOOTSTELLINGSPARAMETER: HOGE FREQUENTIE SPANNINGSGRADIENTEN GEASSOCIEERD MET TOEGENOMEN KANKER INCIDENTIE BIJ LERAREN IN EEN SCHOOL IN CALIFORNIË.
Milham S , Morgan LL .
Am J Ind Med. 2008; 51: 579-586.

In 2003 kloegen de leraren van de La Quinta middelbare school in Californië dat er in de school meer kankers waren dan normaal. Om dit vermoeden te objectiveren onderzochten de auteurs retrospectief de kankerincidentie in een cohort van de leraars in relatie met de elektrische omgeving in de school. 16 leraren in een cohort van 137, in dienst tussen 1988 en 2005 werden gediagnosticeerd met 18 kankers. De geobserveerde verwachte (O/E) risico ratio voor alle kankers was 2,78 (p= 0,000098) en voor malignant melanoom 9,8 (p= 0,0008). Schildklierkanker had een O/E ratio van 13,3 (p= 0,0098) en baarmoederkanker 9,2 (p= 0,019). 60 Hz magnetische velden waren niet geassocieerd met kankerincidentie.

Een nieuwe blootstellingparameter, hoge frequentie spanningsgradienten toonden een positieve correlatie met de kankerincidentie. Een cohort kankerincidentie onderzoek van de leraren toonden een positieve trend (p = 7,1 x 10(-10)) van toegenomen kankerrisico met stijgende cumulatieve blootstelling aan hoge frequentie spannings-gradienten in de klaslokalen gemeten met een Graham/Stetzer (G/S) meter. De attributieve fractie van kanker geassocieerd met de blootstelling was 64%. Eén jaar werken in deze school gaf een stijging van het risico op kanker met 21%.

Conclusie: het kankerrisico in deze specifieke school in ongewoon hoog en is niet geassocieerd met de 60 Hz blootstelling, maar met hoge frequentie spannings-gradienten.

BEZORGDHEID DAT "EMF" MAGNETISCHE VELDEN VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN KANKER KUNNEN VEROORZAKEN.
Repacholi M.
Sci Total Environ. 2012; 426: 454-458.

In 2002, heeft het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC, 2002) extreem lage frequentie (ELF) magnetische velden (inclusief de elektrische stroom frequenties van 50 en 60 Hz) als "mogelijk kankerverwekkend voor de mens" ingedeeld. Dit was gebaseerd op gepoolde analyses van epidemiologische onderzoeken die een verband tussen de blootstelling aan lage magnetische velden en leukemie bij kinderen aangetoond hebben. Een werkgroep van wetenschappelijke experts die in 2007 door de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) bijeengeroepen werd erkende de IARC indeling maar vond dat de laboratorium studies en andere onderzoeksresultaten de associatie niet ondersteunen. Rekening houdend met alle gegevens meldde de WGO dat het het bestaan van eventuele gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan lage magnetische velden niet kan bevestigen. Er blijft aanhoudende bezorgdheid bij sommige mensen dat blootstelling aan magnetische velden de gezondheid kan schaden, met name leukemie bij kinderen kan veroorzaken. Volksgezondheidsautoriteiten moeten ten volle inzicht hebben in de redenen voor die voortdurende zorg en de manieren om het aan te pakken.

Conclusie: Dit artikel beschrijft wat de bezorgdheid drijft, met inbegrip van hoe mensen risico’s percipiëren en hoe de WGO en andere instanties voor volksgezondheid wetenschappelijk onderzoek evalueren om te bepalen of er gezondheidsrisico's bestaan en hoe zij tot hun conclusies komen. Dit artikel gaat ook in opde wetenschappelijke basis van internationale richtlijnen voor blootstelling aan de magnetische velden en welke voorzorgsmaatregelen gerechtvaardigd zijn om de bezorgdheid aan te pakken.

50 HZ MAGNETISCHE VELDEN EN HERSENTUMOREN BIJ KINDEREN: EEN GEVALLEN-CONTROLES STUDIE IN JAPAN.
Saito T , Nitta H , O Kubo , Yamamoto S , N Yamaguchi , Akiba S , Y Honda , Hagihara J , K Isaka , Ojima T , Y Nakamura , Mizoue T , S Ito , Eboshida A , S Yamazaki , Sokejima S , Y Kurokawa , Kabuto M .
J Epidemiol. 2010; 20: 54-61.

De sterkte van de associatie tussen hersentumoren bij kinderen en residentiële blootsdtelling aan magnetische velden (MF) van electriciteitsvoorziening varieert in eerdere studies. Dit is deels het gevolg zijn van mogelijke misclassificatie van MF-blootstelling. Deze studie had als doel de associatie te onderzoeken in Japan met verbeterde meettechnieken en met een uitbreiding van de meting tot een hele week. Deze populatie gebaseerde van gevallen-controles studie omvatte 54% van de Japanse kinderen onder de leeftijd van 15 jaar. Na uitsluiting van niet te weerhouden kinderen werden 55 nieuw gediagnosticeerde gevallen van hersentumoren en 99 geslacht, leeftijd en woongebied-gematchte controles opgenomen in de analyse. De MF blootstelling van elke gematchte set geval en controles werden gemeten in nauwe temporele nabijheid om de invloed van seizoensgebonden variatie te beperken (het gemiddelde tijdsverschil was 12,4 dagen). De gemiddelde interval tussen diagnose en MF metingen was 1,1 jaar. Het wekelijks gemiddelde MF-niveau werd gedefinieerd als de blootstelling. De vereniging werd geëvalueerd met behulp van voorwaardelijke logistische regressie-analyse met controle voor mogelijke verstorende factoren. De odds ratio (95% betrouwbaarheidsinterval) voor de blootstellingscategorieën van 0,1 tot 0,2, 0,2 tot 0,4, en boven 0,4 microtesla, ten overstaan van een referentie-categorie van <0,1 microtesla, waren respectievelijk 0,74 (0.17-3.18), 1.58 (0.25-9.83), en 10,9 (1,05-113), na correctie voor opleidingsniveau van de moeder. Dit dosis-respons patroon was stabiel wanneer andere variabelen werden opgenomen in het model als mogelijk verstorende factoren.

Conclusie: een positieve associatie werd gevonden tussen een hoge blootstelling boven 0,4 microtesla en het risico op hersentumoren. Deze associatie kan niet worden verklaard door uitsluitend verstorende factoren of selectie bias.

GEVOELIGHEID VOOR ELEKTRICITEIT. WIJZIGINGEN MET DE TIJD IN OOSTENRIJK.
Schröttner J , Leitgeb N .
BMC Public Health. 2008; 8:310.

Met als basis de bevolking van Oostenrijk werd een statistische doorsnede steekproef van de totale bevolking onderzocht om de huidige situatie en wijzigingen in vergelijking met een vorige studie in 1994 te onderzoeken qua aanwezigheid van negatieve gezondheidseffecten (elektromagnetische overgevoeligheid, EHS).

In een telefonisch onderzoek werden 526 personen bevraagd. Een actuele prevalentie van EHS was 3,5%. In 1994 was dit 2%. Ongeveer 70% van de klagers geloofden dat elektromagnetische pollutie een risicofactor voor hun gezondheid was. Meer dan 30% verklaarde zich zorgen te maken over hun welzijn in relatie tot een GSM basisstation of hoogspanningslijn. Maar 10% was actief op zoek naar specifieke informatie. In 24% was de EHS hypothese uitgelokt door media belangstelling.

Conclusie: De bezorgdheid rond EHV is niet gedaald ondanks het toegenomen aantal studies waaruit blijkt dat de relatie tussen blootstelling aan magnetische velden en de gezondheidsklachten onwaarschijnlijk zijn.

ENVIRONMENTAL JUSTICE: EEN TEGENOVERGESTELDE CONCLUSIE VOOR HET GEVAL VAN HOOGSPANNING TRANSMISSIELIJNEN.
Wartenberg D , Greenberg MR , Harris G.
J Expo Sci Environ Epidemiol. 2010; 20: 237-244.

Environmental Justice is de overweging of minderheden en / of bewoners met een laag inkomen in een geografisch gebied meer kans hebben op een onevenredig hogere blootstelling aan milieu-toxines dan de anderen. Dergelijke situaties zijn geïdentificeerd voor een verscheidenheid van factoren, zoals luchtvervuiling, gevaarlijke afvalstoffen, waterkwaliteit, lawaai, residentiële verdichting en de kwaliteit van huisvesting. Deze studie onderzoekt de toepassing van dit concept naar hoogspanning transmissielijnen (HSTL), die door sommigen beschouwd worden als een risico voor de gezondheid als gevolg van de magnetische velden die zij genereren, en ook als een esthetisch ongemak. De auteurs brachten gegevens in kaart van alle 345 kV en hoger voltage HSTL in de staat New York en extraheerden en verzamelden US Census socio-demografische kenmerken en huisvesting in vier categorieën op basis van de afstanden tot de HVTL. In tegenstelling tot hun verwachting waren mensen die leven binnen de 2000 voet van HVTL en meer kunnen worden blootgesteld aan magnetische velden, blank, met een hoger inkomen, hoger opgeleid en huiseigenaren, dan zij die verder weg wonen, met name in stedelijke gebieden. Mogelijke verklaringen voor dez bevinding zijn het verlangen naar de open ruimte, de voorkeur voor nieuwe woningen die vaak zijn gelegen in de buurt van HVTL, en het dichter bij HVTL gaan wonen voordat EMV als een risico werd beschouwd.

Conclusie: Deze studie suggereert dat ecologische rechtvaardigheid niet van toepassing is op alle milieu-risicofactoren en dat men moet voorzichtig zijn met veralgemenen. Bovendien, toont deze studie het nut van geografische informatiesystemen voor het samenvatten van informatie uit zeer grote populaties, wat vaak een uitdaging is in de epidemiologie.

CASE-ONLY STUDIE VAN INTERACTIES TUSSEN DNA HERSTEL GENEN EN LAGE FREQUENTIE ELECTROMAGNETISCHE VELDEN VAN ACUTE KINDERLEUKEMIE.
Yang Y , Jin X , Yan C , Tian Y , Tang J , Shen X .
Leuk Lymphoma. 2008; 49 : 2344-2350

Een case-only studie bij 123 patiënten met sporadische acute leukemie (AL). De plaats van transformatoren en hoogspanningslijnen werd bekeken en de afstand tot de huizen van de patiënten van de studie werd gemeten. In 66 gevallen werd de magnetische veldsterkte gemeten. Niet-conditionele logistieke regressie analyse werd uitgevoerd met correctie voor leeftijd, geslacht, socio-economische klasse, gebruik van pesticiden, aanwezigheid van televisies, koelkast en microgolven in de kamer van het kind en de aanwezigheid van chemische bedrijven of telecommunicatie zendstations binnen de 500 meter van het huis. De resultaten van de gen-omgeving analyse toont een interactie aan tussen XRCC1 Ex9+ 16 A allele en de aanwezigheid van transformatoren en hoogspanningslijnen binnen de 100 meter (gemiddeld magnetisch veld = 0,14 Microtesla) van de huizen (interactie odds ratio = 4,31, 95% betrouwbaarheidsinterval : 1,54-12,08). De odds ratio voor de interactie van XRCC1 Ex9+16A en de aanwezigheid van deze installaties op minder dan 50 m van het huis (gemiddeld magnetisch veld = 0,18 MicroTesla) was 4,39 ( 95% betrouwbaarheids-interval : 1,42-13,54).

Conclusie: Deze resultaten suggereren een mogelijk verband tussen elektrische transformatoren en hoogspanningslijnen en het XRCC1 Ex9+ 16 A allele in patiënten met kinderleukemie.

Share on Facebook

Laatste update op 04/05/2015

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>