BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Blootstellingsevaluatie

Blootstellingsevaluatie

METINGEN VAN MIDDENFREQUENTE ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN IN HUISHOUDENS.
Aerts S Calderon C, Valic B, Maslanyj M, D Addison, Mee T, Goiceanu C, Verloock L, Van den Bossche M, Gajšek P, R Vermeulen, Röösli M, Cardis E, L Martens, Joseph W.
Environ Res. 2017; 154: 160-170.

Historisch gezien is de evaluatie van de menselijke blootstelling aan elektrische en magnetische velden gericht op de extreem lage frequenties (ELF) en radiofrequenties (RF). Onderzoek naar de typisch uitgezonden velden in het middenfrequente (IF) gebied (300 Hz tot 1 MHz) en mogelijke effecten van IF velden op het menselijk lichaam blijft beperkt, hoewel het gebruik van huishoudelijke apparaten met elektrische componenten in het MF gebied aanzienlijk is toegenomen (bijvoorbeeld inductiekookplaten en compacte TL-verlichting). In deze studie werd een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het niveau van elektrische en magnetische velden in het IF gebied, typisch in woningen en uitgezonden door een groot aantal huishoudelijke apparaten onder realistische omstandigheden. Tijdens puntmetingen was het residentiële IF veld over het algemeen laag. Het gebruik van bepaalde apparaten op korte afstand (20 cm) kan resulteren in een relatief hoge blootstelling. Apparaat emissies bevatten over het algemeen ofwel harmonische signalen met fundamentele frequenties tussen 6 kHz en 300 kHz, die soms gepaard gingen met velden in gebieden in het IF spectrum met nogal verhoogde veldsterktes, of meer grillige spectra gedomineerd door 50 Hz harmonische velden tot ver in het MF domein. De maximum piek veldsterkte gemeten op 20 cm afstand was 41.5 V/m en 2.7 A/m, beide rond inductiefornuizen.

Conclusies: Geen enkele emissies in het IF gebied van de apparaten overschreed de sommatieregels aanbevolen door de International Commission voor Non-Ionising Radiation Protection en de International Electrotechnical Commission (IEC 62233) standaard bij 20 cm (maximale blootstelling quotiënten EQE 1.0 en EQH 0,13).

METHODOLOGIE VAN EEN STUDIE OVER DE BLOOTSTELLING VAN DE BEVOLKING AAN 50 HZ MAGNETISCHE VELDEN IN FRANKRIJK.
Bédja M, Magne I, Souques M, Lambrozo J, Le Brusquet L, Fleury G, Azoulay A, F Deschamps, Carlsberg A.
Radiat Prot dosimetrie. 2010; 142 (2-4): 146-152.

De karakterisering van de blootstelling van de bevolking aan 50-Hz magnetische veld (MF) is van belang voor de beoordeling van effecten op de gezondheid van elektromagnetische velden. Met het oog op het inschatten en karakteriseren van de blootstelling van de Franse bevolking aan 50-Hz magnetische velden, werden twee representatieve steekproeven van de bevolking gemaakt. Een willekeurige selectie methode gebaseerd op de verdeling van de huishoudens in verschillende regio's van Frankrijk werd gebruikt. De aanduiding werd uitgevoerd met een willekeurige keuze van telefoonnummers van huishoudens (vaste telefoons en mobiele telefoons). Een totaal van 95.362 telefoonnummers werd gebeld om 2148 vrijwilligers (1060 kinderen en 1088 volwassenen) te hebben. Ze waren allen akkoord om een EMDEX II meter die de magnetische velden meet en registreert te dragen, en om een tijdschema van een periode van 24 uur in te vullen.

Conclusie: In dit artikel worden de methodologie van de steekproef en het verzamelen van alle nodige informatie voor de realisatie van deze studie gepresenteerd.

BLOOTSTELLING AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE LAPTOP COMPUTERS OP DE SCHOOT.
Bellieni CV, Pinto I, Bogi A, Zoppetti N, Andreuccetti D, Buonocore G.
Arch Environ Occup Health. 2012; 67: 31-36.

Draagbare computers worden vaak gebruikt in nauw contact met het lichaam en worden daardoor "laptop" genoemd. De auteurs hebben de elektromagnetische velden (EMV) die laptops produceren gemeten en de geïnduceerde stromen in het lichaam geschat, om de veiligheid van laptops te beoordelen. Er werden vijf veel gebruikte laptops van verschillende merken geëvalueerd. De blootstelling aan elektromagnetische velden werd gemeten en met behulp van gevalideerde computermodellen, werden de data van één van de laptop computers (LTCs) verwerkt om de magnetische flux blootstelling van de gebruiker te schatten en die van de foetus in de baarmoeder, wanneer de laptop wordt gebruikt in dicht contact met de baarmoeder van een zwangere vrouw. In de geanalyseerde LTCs zijn de EMV-waarden (range 1,8-6 μT) binnen de richtlijnen van het International Commission on Non-ioniserende straling Protection (ICNIRP), maar aanzienlijk hoger dan de waarden die worden aanbevolen door 2 recente richtlijnen voor magnetisch veld-uitstoot van computermonitoren, MPR II (Zweedse Dienst voor Technische Accreditatie) en TCO (Zweedse vakvereniging voor bedienden), en die waarden die als riskant voor de ontwikkeling van tumoren worden beschouwd. Bij gebruik dicht bij het lichaam veroorzaakt de laptop een elektrische stroom in het lichaam van een volwassenen en in de foetus van een zwangere die zich tussen de 34,2% en 49,8% van de aanbevelingen van de ICNIRP bevindt, en dus niet te verwaarlozen is. Integendeel, de elektrische voeding leidt tot een sterke intracorporele elektrische stroomdichtheid in de foetus en de volwassene die respectievelijk 182-263% en 71-483% hoger is dan ICNIRP 98 basisrestrictie om nadelige effecten op de gezondheid te voorkomen.

Conclusie: De schoot is paradoxaal genoeg een ongepaste plaats voor het gebruik van een LTC, die bijgevolg en andere naam zal moeten krijgen om gebruikers niet te stimuleren tot een ongepast gebruik.

METHODEN GEBRUIKT OM DE RESIDENTËLE BLOOTSTELLING AAN 50 HZ MAGNETISCHE VELDEN TEN GEVOLGE VAN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIJNEN TE EVALUEREN IN EEN EPIDEMIOLOGISCHE STUDIE IN FRANKRIJK.
Bessou J , Deschamps F , Figueroa L , Cougnaud D.
J Radiol Prot. 2013, 33 (2) :349-36.

Een epidemiologische studie van pediatrische kankers in verband met diverse omgevingsfactoren wordt momenteel uitgevoerd in Frankrijk. Een van deze factoren is de nabijheid van woningen van kinderen tot hoogspanning luchtlijnen (63-400 kV). Deze mogelijke invloed wordt onderzocht volgens drie criteria, te weten 'afstand', 'afstand - spanning ' en 'berekend residentiële blootstelling' aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF - MF). Dit document beschrijft werkwijzen voor het genereren en karakteriseren van deze drie criteria en kenmerkt de invloed van de invoergegevens in termen van onzekerheden in de blootstelling van personen aan ELF - MF. De ontwikkelde methode voor het criterium van de 'berekende blootstelling in de woonomgeving ' is gebaseerd op een beperkt aantal configuraties van bovengrondse lijnen, geselecteerd om een representatieve steekproef van het Franse hoogspannings (HV) netwerk te zijn. De berekende blootstelling wordt dan toegepast op elke persoon en elke naburige bovenleiding, rekening houdend met de jaarlijkse gemiddelde stroom in de lijn en de afstand van de woonplaats tot de hoogspanningslijn. Alle variabiliteitsfactoren geïntroduceerd door deze vereenvoudigde weergave zijn geanalyseerd, geclassificeerd en gekwantificeerd om de beste beoordeling en bijbehorende betrouwbaarheidsinterval van de residentiële ELF - MV blootstelling van de proefpersonen te geven.

Conclusie : De totale 1σ onzekerheid van de berekende blootstelling in de woonomgeving exclusief geo - codering onzekerheid is rond de 8 % voor personen die dicht bij hoogspanningslijnen wonen met een bekende huidige belasting en 17 % voor de anderen.

STEDELIJKE BLOOTSTELLING AAN ELF MAGNETISCHE VELDEN DOOR DE HOGE-, MIDDELHOGE-EN LAGE-VOLTAGE ELEKTRICITEITSVOORZIENING NETWERKEN.
Bottura V, Cappio Borlino M, Carta N, Cerise L, Imperial E.
Radiat Prot dosimetrie. 2009, 137 (3-4): 214-217.

Het regionale milieubeschermingsagentschap ARPA van de regio Valle d'Aosta heeft in het noorden van Italië het magnetisch veld veroorzaakt door het stroomvoorzieningsnetwerk met hoge-, midden en lage spanning in het gehele gebied van de stad Aosta onderzocht. Het elektrische distributiesysteem voor de woningen is echter niet in aanmerking genomen. Het doel van het onderzoek was om de globale blootstelling van de bevolking te evalueren en niet alleen de naleving van de juridische blootstellingslimieten.

De resultaten tijdens deze meetcampagne uitgevoerd op het gehele gebied van de stad Aosta bevestigde wat was bekomen tijdens een eerder onderzoek voor de evaluatie van blootstelling aan ELF magnetische veld in de scholen: het veld gegenereerd door de midden-of laag-voltage lijnen en transformatoren in een stedelijke gebied mogen niet verwaarloosd noch onderschat worden.

EEN GEINTEGREERDE JOB-BLOOTSTELLINGSMATRIX VOOR ELEKTRISCHE BLOOT-STELLINGEN VAN WERKNEMERS VAN ELEKTRICITEITSVOORZIENING.
Bracken TD , Kavet R , Patterson RM , Fordyce TA .
J Occup Environ Hyg. 2009;6(8):499-509.

Werknemers in de elektriciteitsvoorziening kunnen blootgesteld worden aan een combinatie van magnetische velden, elektrische velden, hinderlijke shocks (van vonkontlading of continu stroom), onmerkbare contactstromen en elektrische ongevallen. Globaal noemt men deze fenomenen EMF factors. Dit artikel geeft een prototype job-blootstellingsmatrix die alle EMF factors behandelt door rekening te houden met jobcategorie, werkomgeving en ingenomen omgeving. Blootstelling voor alle factoren werd ingedeeld in 3 ordinale niveaus voor 22 jobcategorieën. Elektrische en magnetische veldsterkten werden ingedeeld volgens het geometrische gemiddelde van de dagelijkse gemiddelde gemeten blootstelling. Alhoewel relatief zeldzaam waren de gegevens over hinderlijke shocks geschikt voor een blootstellingsbepaling via jobcategorie en geven aan dat de frequentie van voorkomen van deze blootstelling verminderd is gedurende de jaren. Het minst informatie was beschikbaar met betrekking tot de onmerkbare contactstromen die samengaan met blootstelling aan elektrische velden en kleine contact voltages. Gegevens over elektrische ongevallen volgens jobcategorie werden bekomen via de database voor arbeidsgezond-heidstoezicht van het Electric Power Research Institute met blootstellingsbepaling gebaseerd op gecombineerde ongevallencijfers van steekvlamverbrandingen en elektrische shock/elektrocutie. De hoogste blootstellingen van alle EMF factors zijn beperkt tot 4 jobcategorieën die dicht bij of op de elektrische installaties werken: (1) kabelconnecteerders, (2) elektriciens, (3) lijnwerkers, en (4) onderstation operatoren.

LAGE FREQUENTIE ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN IN DE INMA-GRANADA COHORT.
Calvente I, Dávila-Arias C, Ocón-Hernández O, Perez-Lobato R, Ramos R, Artacho-Cordón F, Olea N, Núñez MI, Fernández MF4.
PLoS One. 2014; 9 (9): e106666.

Het doel van de studie was om de blootstelling aan elektrische velden en magnetische velden van niet-ioniserende straling in het elektromagnetische spectrum (15 Hz tot 100 kHz) in de woningen van de kinderen van de Spaanse Milieu en Kinderen "INMA" populatie-gebaseerde geboortecohort te karakteriseren.

Een steekproef werd getrokken uit de INMA-Granada cohort. Van 300 jongens die deelnemen aan de 9-10 jaar follow-up hebben 123 gezinnen ingestemd met de beoordeling van de blootstelling thuis en hebben een specifieke ad hoc vragenlijst ingevuld die informatie verzamelt over de bronnen van elektrische en magnetische velden in de huizen en over de patronen van gebruik. Langdurige binnenhuis metingen werden uitgevoerd in de woonkamer en slaapkamer.

Uit de onderzoeksgegevens bleek de blootstelling laag te zijn ten opzichte van de referentieniveaus van de International Commission on Non-Ionising Radiation, maar met grote verschillen tussen de huizen in de gemiddelde en maximale waarden. Overdag waren de elektrische en magnetische velden beneden de detectielimiet in 78,6% (92 woningen) en 92,3% (108 woningen) van de huizen, met een rekenkundig gemiddelde (± standaarddeviatie) van 7,31 ± 9,32 V/m en 162,30 ± 91,16 nT, respectievelijk. Gemiddelde magnetische veldwaarden waren 1,6 maal lager s’nachts dan tijdens de dag. De nachtelijke elektrische veldsterkten werden niet gemeten.

Conclusies: Blootstellingsniveaus werden beïnvloed door de omgeving van de woonplaats (hogere waarden in stedelijke / semi-stedelijke versus landelijke gebieden), het type woning, de leeftijd van de woning, de vloer van de woning, en het seizoen.

STROOMDICHTHDEN GEÏNDUCEERD DOOR SIMULTANE ELF ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELD BLOOTSTELLING IN EEN ZWANGERE VROUW MODEL.
Cech R, Leitgeb N, Pediaditis M.
Phys Med Biol. 2008; 7:177-186.

Het zwangere vrouw model SILVY werd gebruikt om na te gaan wat de grootte is van de elektrische stroomdichtheden die geïnduceerd worden door homogene 50 Hz elektrische en magnetische velden in het geval van simultane blootstelling. Bij vector additie van de elektrische stroomdichtheden werden onder worst case condities de basis restricties aanbevolen door de ICNIRP richtlijnen overschreden in het centraal zenuwstelsel van de moeder terwijl dit in de enkelvoudige veld blootstelling niet het geval was.

In de foetus was de geïnduceerde stroomdichtheid groter dan in basis restricties, zowel van blootstelling aan het enkelvoudige elektrische veld als van simultane blootstelling aan elektrisch en magnetische velden. De basislimieten werden in aanzienlijke mate overschreden.

Besluit: De blootstelling van de foetus is hoger dan verwacht.

BLOOTSTELLING AAN MAGNETISCHE VELDEN VAN SPOORWEG MACHINISTEN: EEN CASE-ONDERZOEK IN ITALIË.
Contessa GM, Falsaperla R, Brugaletta V, Rossi P.
Radiat Prot dosimetrie. 2010; 142 (2-4): 160-167.

Een case studie van de beoordeling van de blootstelling van spoorweg werknemers aan statische en extreem lage frequentie (ELF) magnetische velden wordt gepresenteerd. Een meetcampagne werd uitgevoerd in de Italiaanse hoofdlijn treinen. Alle metingen werden uitgevoerd aan boord tijdens de reguliere dienst (twee machinisten waren gelijktijdig aanwezig), in alle plaatsen potentieel toegankelijk voor het personeel, rekening houdend met routes variërend van een paar tientallen kilometers tot honderden kilometers. Het meetprotocol was meestal gebaseerd op een breedband meter en een persoonlijke meter werden ingezet om de individuele blootstelling te beoordelen. Enquêtes over statische en ELF magnetische velden werden uitgevoerd voor zeven verschillende modellen van motor of geëlektrificeerde trein. Tractiemotoren werden gevoed door wisselstroom (AC), met uitzondering van twee motoren waar alleen ondersteunende diensten door wisselstroom werden gevoed. Het uiteindelijke resultaat is dat de gemiddelde blootstelling aan statisch magnetische veld iets hoger was dan het achtergrond geomagnetische veld. Af en toe in een paar gebieden kan het niveaus bereiken van de orde van millitesla's.

Conclusie: De gemiddelde blootstelling aan ELF magnetische velden was in de orde van 1-2 µT, met hogere niveaus (enkele microtesla) alleen voor één motor. Af en toe in 'hot spots', dicht bij bedrading of specifieke apparatuur, kunnen de veldwaarden oplopen tot enkele tientallen microtesla's.

METINGEN VAN DE BEROEPSHALVE BLOOTSTELLING AAN ELF VELDEN IN SOMMIGE PRODUCTIEZONES IN DE REGIO CAMPANIA EN VERGELIJKING MET DE ACTIEWAARDEN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2004/40/CE.
d'Angelo R, Russo E, Attaianese L, Niutta F.
G Ital Med Lav Ergon. 2007; 29 (3 Suppl): 774-776.

De Europese Richtlijn 2004/40/CE geeft Actiewaarden voor de preventie van risico’s door beroepshalve blootstelling aan extreem lage frequentie magnetische velden (ELF-MV).

In de Regio Campania werden er metingen ingevoerd in volgende industrie sectoren; textiel, industriële grafiek, hout, bouw en keramiek. De ELF blootstelling van 400 werknemers in 80 verschillende zones werd gemeten. Een Wandel & Goltermann EFA 300 draagbaar veldanalysetoestel met B-veld sensor isotrope spectrum analyses voor elektrische en magnetische velden van 5HZ tot 32 kHZ bandbreedte werd gebruikt. De meetprocedure volgde de CEI 211-6 van januari 2001.

Alle metingen werden continu uitgevoerd in twee shiften met opnames om de 5 minuten. De data werden verwerkt om RMS waarden te krijgen van de magnetische veldsterkte per shift. Geen enkele waarde overschreed de actiewaarde. Meer specifiek was 90% van de waarden lager dan 500 microTesla en 70% van de jobs hadden een beroepsblootstelling lager dan 0,4 microTelsa.

24-UURS PERSOONLIJKE MONITORING VAN DE BLOOTSTELLING AAN DE MAGNETISCHE VELDEN BIJ ADOLESCENTEN - RESULTATEN VAN EEN LANDELIJK ONDERZOEK.
Eliyahu I, Hareuveny R, Riven M, Kandel S, Kheifets L.
Environ Res. 2017 29 Jun; 158: 295-300.

Het doel van dit onderzoek was om informatie over de blootstelling van jongeren in Israël aan magnetische velden (MF) van de frequentie 50 Hz te verzamelen door middel van persoonlijke metingen, en om betrouwbare gegevens te verzamelen voor de ontwikkeling van een nationaal beleid. 84 adolescenten, 6-10de klasstudenten, droegen 24 uur een EMDEX II meter aan hun lichaam. De meter registreerde het MF elke 1.5 s. De adolescenten documenteerden hun activiteiten en micro-omgevingen, zoals appartement (wakker of in slaap), school, vervoer, open openbare ruimten en andere binnenomgevingen.

Het geometrische gemiddelde (GM) van het dagelijks gewogen gemiddelde (TWA) van alle deelnemers was 0,059 μT (STD = 1.83). Dit resultaat is vergelijkbaar met die van de persoonlijke blootstellingsenquêtes in het Verenigd Koninkrijk (GM 0.042-0.054μT), maar lager dan de niveaus die in de VS (GM 0,089 - 0.134μT) gemeten worden. Het rekenkundig gemiddelde was 0,073μT, 23% hoger dan de GM. Velden waren het laagst op school (GM 0.033μT), en de gemiddelde waarden buiten waren hoger dan binnenshuis. 3,6% van de deelnemers werd blootgesteld aan dagelijkse TWA boven 0,2 μT. De typische tijd boven 0,2 μT varieerde van enkele minuten tot enkele uren. De tijd boven 0.4μT en 1μT was veel korter, ongeveer 1-15min en van een paar seconden tot 2min respectievelijk. Momentane pieken die ooit werden opgenomen gingen van 0,35 to 23,6 μT.

Conclusies: Blootstelling van adolescenten in Israël is vergelijkbaar met gegevens die gerapporteerd worden in andere landen, nl. onder 0.1μT voor de overgrote meerderheid, met zeer weinig gemiddelde blootstellingen boven 0.2μT. Analyse van de verschillende micro-omgevingen zorgt voor een kosteneffectieve en redelijke beleidsontwikkeling.

REVIEW VAN STUDIES OVER BLOOTSTELLING AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN (EMV) IN EUROPA: LAGE FREQUENTE VELDEN (50 HZ-100 KHZ).
Gajšek P, Ravazzani P, Grellier J, Samaras T, Bakos J, Thuróczy G.
Int J Environ Res Public Health. 2016; 13 (9).

Het doel van de auteurs was een overzicht te maken van de bevindingen van de beoordeling blootstellingsevaluatie studies uitgevoerd in de Europese landen betreffende de blootstelling van de bevolking aan laagfrequente elektrische en magnetische velden (ELF MV) van verschillende frequenties. De studie toont aan dat de gemiddelde buitenshuis blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF-MV) in openbare ruimten in stedelijke omgevingen variëren tussen 0,05 en 0,2 µT, maar hogere waarden (in de orde van een paar µT) kunnen voorkomen direct onder hoogspanningslijnen, op de muren van de transformator gebouwen en op de buitenkant van onderstations. In het binnenmilieu zijn hoge waarden gemeten dicht bij diverse huishoudelijke apparaten (tot aan de mT), waarvan sommige, zoals haardrogers en elektrische scheerapparaten dicht tegen het lichaam gehouden worden. Gemeenschappelijke bronnen van blootstelling aan intermediaire frequenties (IF) bevatten inductiekookplaten, compacte fluorescentielampen, inductieve laadsystemen voor elektrische auto's en veiligheids- of anti-diefstal-apparaten. Er zijn geen systematische metingen of persoonlijke bemonstering van het IF-gebied uitgevoerd en er zijn slechts een paar rapporten over metingen van elektromagnetische velden in de buurt van dergelijke apparaten.

Conclusies: Volgens de beschikbare Europese blootstellingsstudies kan volgens de auteurs de bevolking in drie blootstellingscategorieën ingedeeld worden met betrekking tot de mogelijke toekomstige risicoanalyse. Deze indeling moet worden beschouwd als een belangrijke vooruitgang voor de beoordeling van de blootstelling, wat een verplichte stap is voor een toekomstige gezondheidsrisico-evaluatie van de blootstelling aan elektromagnetische velden.

Information in EMF-Portal

BLOOTSTELLING AAN EXTREEM LAGE EN INTERMEDIAIRE FREQUENTIE MAGNETISCHE EN ELEKTRISCHE VELDEN VAN KINDEREN VAN DE INMA-GIPUZKOA COHORT.
Gallastegi M, Jiménez-Zabala A, Santa-Marina L, Aurrekoetxea JJ, Ayerdi M, Ibarluzea J, Kromhout H, González J, Huss A.
Environ Res. 2017; 157: 190-197.

Gedetailleerde beoordeling van de blootstelling aan zeer lage frequentie (ELF) en intermediaire frequentie (IF) magnetische velden is essentieel om informatieve epidemiologische studies van de gezondheidseffecten ten gevolge van de blootstelling aan deze velden te kunnen uitvoeren. Er is beperkte informatie beschikbaar over ELF-elektrische velden en over blootstelling van kinderen aan zowel magnetische als elektrische velden in het IF-gebied. Het doel van deze studie was om ELF en IF blootstelling van kinderen in de Spaanse INMA cohort te karakteriseren. In 104 huizen, 26 scholen en hun speeltuinen en 105 parken werd een combinatie van spot- en vaste metingen uitgevoerd. Lage niveaus van ELF-magnetische velden (ELF-MF) werden waargenomen (met de hoogste 24-uur tijdgewogen gemiddelde (TWA) veldsterkte 0,15 μT in één huis). Het interkwartielbereik (IQR) van ELF-elektrische velden (ELF-EF) varieerde van 1 tot 15 V/m binnen en van 0,3 tot 1,1 V/m buitenshuis en de maximumwaarde was 55,5 V/m op een school speeltuin. IQR bereik voor IF magnetische en elektrische velden waren tussen 0,02 en 0,23 μT en 0,2 en 0,5 V/m respectievelijk en de maximale waarden waren 0,03μT en 1,51 V/m in huizen. Correlaties tussen magnetische en elektrische velden waren zwak voor ELF (Spearman 0,04-0,36 in verschillende instellingen) en matig voor IF (tussen 0,28 en 0,75).

Conclusies: Kinderen van INMA-Gipuzkoa cohort werden blootgesteld aan zeer lage niveaus van ELF-MF in alle instellingen en aan vergelijkbare niveaus van ELF-EF in vergelijking met eerder gerapporteerde niveaus. Een beetje hogere blootstellingen kwamen thuis voor. Kinderen die deelnamen aan deze studie waren op gelijkaardige manier blootgesteld aan IF in alle instellingen.

BEROEPS- EN MILIEUBLOOTSTELLING AAN EXTREEM-LAAGFREQUENTE VELDEN: EEN ONDERZOEK MET PERSOONLIJKE MONITORING IN EEN GROTE GROEP WERKNEMERS IN ITALIE.
Gobba F, G Bravo, Rossi P, Contessa GM, Scaringi M.
J Expo Sci Environ Epidemiol. 2011, 21: 634-645.

Een onjuiste evaluatie van de blootstelling wordt beschouwd als een mogelijke oorzaak voor de onvoldoende bewijskracht van epidemiologisch onderzoek naar schadelijke effecten van extreem lage frequentie-magnetische velden (ELF-MV). Het doel van deze studie is om een evaluatie te maken van de huidige ELF-MV blootstelling van werknemers, de specifieke bijdrage van beroepsmatige blootstelling aan de totale 24-uur blootstelling te bepalen, en de representativiteit van een job exposure matrix (JEM) na te gaan. De ELF-MV blootstelling werd opgevolgd bij 543 werknemers gedurende 2 dagen door middel van een persoonlijke meter. Tijdgewogen gemiddelde (TWA) niveaus op het werk, thuis en buiten het huis werden berekend. Een JEM gebaseerd op de 1988 Internationale Standard Classificatie van beroepen (ISCO 88) werd opgemaakt. De mediane blootstelling op het werk, thuis en buiten het huis waren 0,14, 0,03 en 0,05 µT, respectievelijk. Beroepsmatige blootstelling is goed voor ongeveer 60% van de 24-u blootstelling. In de JEM hadden ongeveer 50% van de ingedeelde beroepen significant verschillende individuele TWA's.

Conclusie: De beroepsmatige blootstelling aan ELF-MF is laag. Mediane blootstellingsniveaus binnen-en buiten waren 20-28% van het beroepsniveau, en geven maar een geringe bijdrage aan de totale dag-tot-dag blootstelling. Het veelvuldig voorkomen van werknemers met verschillende TWA onder dezelfde functie wijst op het risico van foutieve classificatie in epidemiologische studies over ELF-MF effecten op basis van JEM.

Beroepsblootstelling aan elektromagnetische velden. De situatie in Griekenland.
Gourzoulidis GA, Tsaprouni P, Skamnakis Ν, Tzoumanika C, Kalampaliki E, Karastergios E, Gialofas A, Achtipis A, Kappas C, Karabetsos E.
Phys Med. 2018; 49: 83-89.

Het beheer van de beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF) was de afgelopen twintig jaar op Europees niveau een onderwerp van intensieve onderhandelingen. De Richtlijn 2013/35/EU is het nieuwe wetgevingsinstrument geworden. Deze studie behandelt de praktische aspecten van de implementatie van de richtlijn. Gerichte en uitgebreide metingen en algehele EMF-blootstellingsbeoordelingen ( blootstellingsmapping en identificatie van hotspots) zijn uitgevoerd op specifieke werkplekken, waaronder energieproductie, spoorwegen, omroepzenders, klinische MRI-systemen, industriële en research locaties en kantoorwerkplekken.

De overgrote meerderheid van de uitgevoerde EMF-beoordelingen brachten geen te hoge beroepsmatige blootstelling aan het licht. Bovendien werden in de meeste gevallen zelfs de blootstellingslimieten voor de gehele bevolking niet overschreden. De zeer weinige gelokaliseerde te hoge blootstellingen die werd gedetecteerd, waren beheersbaar op basis van de technische en organisatorische Occupational Health and Safety principes. Anderzijds toonden de onderhoudsprocedures van EMF-emitterende apparatuur wel te hoge blootstellingen.

Conclusies: Deze studie legt een stevige basis voor het in kaart brengen van de EMF-blootstelling in de beroepswereld, waar potentiële hoge blootstellingen mogelijk zijn. De juiste risicobeoordeling vereist een nauwkeurige identificatie van de blootstelling en een grondig begrip van de aard en gevaren van de EMF. Misvattingen variëren van overschatting van de blootstelling  op gewone werkplaatsen tot het zeldzamere geval van onderschatting van de blootstelling tijdens onderhoudsactiviteiten. Er moet meer aandacht besteed worden aan de correcte toepassing van het complexe systeem van blootstellingslimieten van de richtlijn. 

METING EN ANALYSE VAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN VAN TRAM, TREIN EN HYBRIDE AUTO'S.
Halgamuge MN, Abeyrathne CD, Mendis P.
Radiat Prot dosimetrie. 2010; 141: 255-268.

Elektriciteit wordt zeer veel gebruikt en bronnen van elektrische en magnetisch velden zijn onvermijdelijk overal. Het transport systeem is een bron van deze velden, waaraan een groot deel van de bevolking is blootgesteld. Vandaar dat het onderzoek van de effecten van langdurige blootstelling van de bevolking aan laagfrequente elektromagnetische velden die worden veroorzaakt door het transport systeem van cruciaal belang is. In deze studie werden metingen van elektrische en magnetische velden afkomstig van Australische trams, treinen en hybride auto's onderzocht. Deze metingen werden uitgevoerd onder verschillende omstandigheden, en op verschilende locaties. Een paar van de gemeten elektrische en magnetische veldsterktes waren significant lager dan die in eerdere studies. De resultaten lijken verenigbaar met de blootstellingen tijdens de laboratorium studies over de biologische effecten, maar zijn veel lager dan de internationale normen, zoals die van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

 HET EVALUEREN VAN DE BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE VELDEN IN EEN HOOGSPANNINGSSCHAKELINSTALLATIE CONFORM DE EU-RICHTLIJN.
Hamnerius Y, Nilsson T, Friman E.
J Radiol Prot. 2019 Mar; 39 (1): 150-160.

Een beoordeling conform Richtlijn 2013/35/EU van de blootstelling in een 400 kV-schakelinstallatie is uitgevoerd. Een deel van het lichaam werd blootgesteld aan elektrische veldsterkte boven het hoge actieniveau. De auteurs hebben daarom simulaties uitgevoerd van de elektrische velden geïnduceerd in het lichaam om deze te beoordelen volgens de blootstellingsgrenswaarden (ELV's). De simulaties laten zien dat, zolang het lichaam niet geaard is en geen geaarde metalen voorwerpen raakt, de blootstelling van de werknemer voldoet aan de richtlijn.

Conclusies: Wanneer geaarde metalen voorwerpen met de hand of de voet worden aangeraakt, worden de ELV overschreden. De ELV wordt al overschreden bij zeer lage contactstromen (2-3 μA) in de vinger. Als er geen passende maatregelen worden genomen, zou dit leiden tot een ernstige beperking van de werktaken die in schakelinstallaties kunnen worden uitgevoerd.

BLOOTSTELLING VAN WERKNEMERS AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN. EEN OVERZICHT VAN OPEN VRAGEN MET BETREKKING TOT DE BLOOTSTELLINGS-EVALUATIE TECHNIEKEN.
Hansson Mild K, Alanko T, Decat G, Falsaperla R, Gryz K, Hietanen M, Karpowicz J, Rossi P, Sandström M.
Int J Occup Saf Ergon. 2009;15: 3-33.

De Europese Richtlijn 2004/40/EC over beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) die gebaseerd is op de richtlijnen van de ICNIRP moest door de lidstaten van de Europese Unie omgezet zijn in eigen wetgeving voor 2008. Omwille van onverwachte problemen werd de deadline uitgesteld tot 2012. Dit artikel beschrijft sommige problemen en geeft suggesties voor mogelijke oplossingen. Onder de besproken topics bevinden zich bewegingen in een statistisch magnetisch veld, methodes om tijdsgewogen gemiddelden te bepalen van ELF signalen, het verschil tussen emissie en blootstellingsnormen en methodes om met deze problemen om te gaan.

BLOOTSTELLING AAN 50 HZ MAGNETISCHE VELDEN IN APPARTEMENTSGEBOUWEN MET INDOOR TRANSFORMATORSTATIONS IN ISRAËL .
Hareuveny R, S Kandel, Yitzhak NM, Kheifets L, Mezei G.
J Expo Sci Environ Epidemiol. 2011; 21 (4) :365-371.

Ter bevordering van de kennis over een verband tussen blootstelling aan 50 Hz magnetische velden (MV) en het risico op leukemie bij kinderen, is een studie die vrij is van selectie en de respons bias, met een uiterst nauwkeurige bloostellingsbeoordeling en een groot aantal sterk blootgestelde personen aangewezen. Uit eerdere metingen bleek dat MV in appartementen gelegen boven de interne transformatorstations (ITS) hoger zijn dan in andere appartementen in hetzelfde gebouw. Een internationale epidemiologische studie van leukemie bij kinderen, TransExpo, werd ontworpen om te profiteren van dit scenario. Dit artikel presenteert de resultaten van een beoordeling van de blootstelling in appartementsgebouwen met ITS in Israël. De metingen werden uitgevoerd in 41 appartementen in 10 gebouwen. Het gemiddelde MV op de hoogte van 0,5 m was 0,40 µT in de appartementen boven de ITS en 0.06-0.12 µT in alle andere appartementen. Deze resultaten bevestigen dat de indeling van MV blootstelling gebaseerd op de locatie van het appartement haalbaar is met opmerkelijke specificiteit (0,98 en 0,96 voor de cut-off punten van 0,2 en 0,4 µT, respectievelijk) en gevoeligheid (1,00 voor beide cut-off punten). Conclusies: Omdat de locatie van een appartement ten opzichte van de ITS eenvoudig kan worden bepaald, kan een beoordeling van de blootstelling op betrouwbare wijze worden uitgevoerd zonder het verkrijgen van toegang tot woningen.

KAN DE AFSTAND TOT EEN INGEBOUWDE TRANSFORMATOR RUIMTE HET NIVEAU VAN DE BLOOTSTELLING AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN VOORSPELLEN?
Huss A , Goris K , R Vermeulen , H. Kromhout
J Expo Sci Environ Epidemiol. 2013, 23 (5) :554-558.

Het is aangetoond dat blootstelling aan magnetische velden in appartementen gelegen direct boven of naast transformatorcabines hoger is in vergelijking met de blootstelling in appartementen gelegen verder weg van de transformatorruimte. Het is onduidelijk of dit zich ook vertaalt in verschillen in de blootstelling tussen individuen die in deze appartementen verblijven. De auteurs voerden spot-metingen van magnetische velden uit in 35 appartementen in 14 appartementsgebouwen met een ingebouwde transformator en 24 uur persoonlijke metingen in een subgroep van 24 personen. Appartementen direct boven of naast een transformatorkamer hadden een gemiddelde blootstelling van 0,42 μT, appartementen op de tweede verdieping boven een transformatorkamer, of appartementen die een hoek of een rand met de transformatorkamer deelden hadden 0,11 μT en appartementen die verder weg gelegen zijn van de transformatorkamer hadden niveaus van 0,06 μT. Persoonlijke blootstellingsniveaus waren ongeveer een factor 2 lager in vergelijking met de gemiddelden in het appartement, maar toch bleven er blootstellingsverschillen, maar dan alleen voor personen die in de appartementen direct boven of naast een transformatorkamer wonen vergeleken met zij die wonen verder weg, met 0,23 versus 0,06 μT voor de persoonlijke blootstelling bij binnenshuis respectievelijk.

Conclusie : Een classificatie van individuen in ' hoge ' en ' lage ' blootstelling op basis van de locatie van hun appartement in een gebouw met een ingebouwde transformator is mogelijk en het is mogelijk dit in de toekomst te gebruiken in epidemiologische studies.

BINNENSHUIS TRANSFORMATIE STATIONS ALS EEN VOORSPELLENDE FACTOR VAN RESIDENTIELE BLOOTSTELLING AAN ELF MAGNETISCHE VELDEN.
Ilonen K, Markkanen A, Mezei G, Juutilainen J.
Bioelectromagnetics. 2008; 29: 213-218.

Transformatiestations in appartementen bieden een opportuniteit om epidemiologische studies uit te voeren betreffende de blootstelling aan extreem laag frequente magnetische velden (ELF-MV) waarbij de selectie bias kan uitgesloten worden en verstorende variabelen tot een minimum beperkt worden.

In drie Finse steden werden metingen uitgevoerd in dertig appartementsgebouwen ten einde de blootstellingsevaluatie gebaseerd op aanwezigheid van transformatie stations te valideren.

In elk gebouw werden puntmetingen in alle kamers en 24 uur metingen in de slaapkamer uitgevoerd in een appartement boven het transformatiestation (ABTS), in een appartement op de eerste verdieping (AEV) en op een hoger verdiep (AHV) als referentie. De gemiddelde puntmeting van een appartement was 0,62 μT in DABTS, 0,21 μT in AEV, 0,11 μT in de AHV. Het 24-uurs gemiddelde (op basis van de puntmetingen) en de 24-uurs meting was 0,2 μT of hoger in 29 (97%) van de ABTS, in 7 (25%) van de AEV en in 3 (10%) van de AHV.

Het overeenstemmende aantal voor de 0,4 μT grens was 19 (63%), 4 (14%) en 1 (3,3%). De hogere blootstelling in de AEV duidt erop dat ze in epidemiologische studies niet kunnen beschouwd worden als niet-blootgesteld. Als deze appartementen ingesloten worden voorspelt een transformatiestation onder de vloer de 24-uurs gemiddelde blootstelling van het appartement met een sensitiviteit van 0,41 (of 0,58) en een specificiteit van 0,997 (of 0,97), afhankelijk van het gebruikte cut-off point (0,2 of 0,4 μT). Deze resultaten laten zien dat appartementen op een betrouwbare wijze kunnen geklasseerd worden als hoog of laag blootgesteld of basis van de gekende locatie van het transformatiestation.

Metingen van magnetische velden in de omgeving van alleenstaande transformatorstations.
Kandel S , Hareuveny R , Yitzhak NM , Ruppin R.
Radiat Prot Dosimetry. 2013, 157(4):619-622.

Extreem lage frequentie (ELF) magnetische veld (MF) metingen rondom en boven drie alleenstaande 22/0.4-kV transformatorstations zijn uitgevoerd. De laagspanning (LV) kabels tussen de transformator en de LV schakelapparatuur bleken de belangrijkste bron van sterke ELF magnetische velden met een beperkte ruimtelijke omvang te zijn. De sterke velden gemeten boven de transformatorstations ondersteunen dat deze wijze van beoordelen kan gebruikt worden in toekomstige epidemiologische studies, voor de indeling van appartementen die direct boven de transformatorstations liggen als sterk blootgesteld aan magnetische velden.

Conclusies: De resultaten van de MF metingen rond de transformator stations bieden een basis voor de indeling de blootstelling in klassen.

ONDERZOEK VAN BLOOTSTELLING AAN RESIDENTIËLE ELF MAGNETISCHE VELDEN IN MELBOURNE, AUSTRALIË.
Karipidis KK.
Radiat Prot Dosimetriy. 2015 Jan; 163 (1): 81-91.

Gepoolde analyses van epidemiologische studies hebben een verband getoond tussen langdurige residentiële blootstelling aan de ELF magnetische velden van > 0,4 µT en een verhoogd risico op leukemie bij kinderen. Om de blootstelling aan residentiële magnetische velden te vergelijken in Australië met die in andere landen, werd een onderzoek uitgevoerd in 296 willekeurig geselecteerde huizen in Melbourne. Magnetische velden werden beoordeeld door het uitvoeren van metingen ter plaatse in het hele huis en 24-uur-metingen in ruimten waar kinderen veel tijd besteden. De blootstelling van kinderen in Australië was over het algemeen vergelijkbaar met die in andere landen met een gemiddelde van 0,05-0,06 µT (95% CI 0,05-0,06 µT). Langdurige blootstelling van > 0,4 µT werd vastgesteld in ~ 2% van de woningen (95% CI 0,2-3,6%) voornamelijk te wijten aan de aanwezigheid van transmissielijnen dicht bij het huis.

Conclusie: Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan men besluiten dat de impact van een eventueel oorzakelijk verband tussen residentiële magnetische velden en leukemie bij kinderen volksgezondheid naar verwachting klein zal zijn.

RESIDENTIELE MAGNETISCHE VELDEN EN MAATREGELEN VOOR AARDING-VARIABILITEIT IN EN TUSSEN WONINGEN.
Kavet R, Hooper HC.
Health Phys. 2009; 97(4):332-342.

Het doel van deze studie was de tijdspatronen van magnetische velden en twee wijzen van aarding: de spanning tussen de waterleiding en de aarde en de spanning tussen de badkuip en de afvoer te vergelijken. De laatste parameter is een bron van blootstelling aan contactstroom wanneer kinderen een bad nemen. Er is een hypothese dat deze blootstelling de oorzaak is van de associatie tussen ELF magnetische velden en kinderleukemie. Deze grootheden werden elke minuut gemeten in 15 vrijstaande huizen in San Jose, Californië. Het magnetische veld, de spanning tussen waterleiders en aarde en de spanning tussen bad en afvoer waren positief met elkaar gecorreleerd en vertoonden een gelijkaardige tijdspatroon. Weekdag en weekend vertoonden kwalitatieve verschillen die te maken hebben met de mindere vaste structurele indeling van de weekends.

Het ontwerp van woningen gedurende de laatste 30 à 40 jaar heeft gezorgd voor een afname in de spanning tussen bad en afvoer omdat meer niet-geleidende materialen worden gebruikt. Maar de vastgestelde relaties tonen aan dat contactstroom een parameter is die een rol kan spelen in de associatie tussen magnetische veldblootstelling en kinderleukemie.

DE RELATIE TUSSEN RESIDENTIËLE MAGNETISCHE VELDEN EN CONTACTSTROOM: EEN GEPOOLDE ANALYSE.
Kavet R, Hooper C, Buffler P, Heeft M.
Radiat Res. 2011, 176: 807-815.

Er is gesuggereerd dat residentiële blootstelling aan contactstroom meer direct in verband kan worden gebracht met de mogelijkheid van een verhoogd risico op leukemie bij kinderen, dan magnetische velden. Blootstelling aan contactstroom treedt op wanneer een kind in contact komt met de waterleidingen van een badkuip, die vaak verbonden is met de elektrische aarding van het gebouw, en wanneer de afvoerpijp geleidend is. De Noord-Californië kinderleukemie studie (NCCLS) is het enige epidemiologisch onderzoek dat nagaat of contactstroom de gerapporteerde associatie tussen residentiële magnetische velden en leukemie bij kinderen verstoort. De studie verzamelde gegevens over contactspanning en magnetisch veld van meer dan 500 woningen van kinderen met leukemie (gevallen) en controle kinderen. Deze gegevens werden gecombineerd met de resultaten van de vorige studies van metingen van de contactspanning in andere gemeenschappen om een analyse van de relatie van magnetische velden met contact spanning voor een totale steekproef van 702 woningen te kunnen maken. De Spearman correlatie van het magnetisch veld met de contactspanning was 0.29 (Spearman, p <0,0001). Magnetisch veld en contact spanning gegevens werden beide verdeeld in tertielen, met een bovenste magnetisch veld cutpoint van 0,3 µT, gesuggereerd door waarden die worden gebruikt in epidemiologische onderzoeken en een bovenste contact spanning cutpoint van 60 mV op basis van dosimetrische overwegingen. Uitgedrukt als een exposure odds ratio's (EOR), melden de auteurs een associatie tussen contactspanning en magnetische velden van 15,1 (95% BI 3,6-61), evenals een statistisch significante positieve trend over magnetisch veld strata (EOR van 4,2 per stratum met 95% BI 2,4 tot 7.4).

Conclusie: De associaties blijken groot genoeg zijn om de mogelijkheid dat contactstroom verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de associatie tussen kinderleukemie met magnetische velden te ondersteunen.

BLOOTSTELLINGSEVALUATIE EN ANDERE UITDAGINGEN IN DE STUDIES OVER KINDERLEUKEMIE EN NIET-IONISERENDE STRALING.
Kheifets L, Oksuzyan S.
Radiat Prot Dosimetry. 2008;132: 139-147.

Studies over elektromagnetische velden (EMV) en het optreden van kinder-leukemie zijn geconfronteerd met specifieke moeilijkheden. EMV zijn niet waarneembaar, overal aanwezig, hebben meerdere bronnen en verschillen sterk in tijd en ruimte. Kinderleukemie en hoge blootstelling aan EMV zijn beide zeldzaam. Daarom is een belangrijke uitdaging in de EMV epidemiologie het kleine aantal van hoog blootgestelde gevallen en de noodzaak van retrospectieve blootstellingsevaluatie. Alleen studies die opgezet zijn om bias te minimaliseren en de kans om een associatie te vinden hebben de mogelijkheid onze kennis te vergroten. Een nieuwe aanpak is daarom nodig. De meest belovende vooruitgang in het ELF EMV onderzoek is het onderzoek van een cohort van kinderen met een hoge blootstelling omdat ze wonen in een appartement naast een transformator of elektrische uitrusting in het gebouw. Een andere veelbelovende piste is een onderzoek naar een mogelijk synergistisch effect van omgevingsblootstelling en genetische cofactoren.

STROOMDICHTHEDEN EN TOTALE CONTACTSTROMEN TIJDENS TAKEN OP 110 EN 220 KV LIJNEN.
Korpinen L, Kuisti H, Elovaara J.
Bioelectromagnetics. 2014; 35 (7): 531-535.

Het doel van deze studie was om alle grootheden van de elektrische stroom te analyseren van metingen tijdens het uitvoeren van taken op 110 en 220 kV hoogspanningslijnen. Bovendien was het doel de gemiddelde stroomdichtheden en de gemiddelde totale contactstroom door de elektrische velden in 110 en 220 kV lijntaken te bestuderen. Een werknemer simuleerde de volgende taken: (A) testen van de isolatie spanning op een 110 kV toren, (B) de houten torens op rot controleren bij een 110 kV toren, (C) de isolatie spanning testen op een 220 kV toren, en (D) de houten torens op rot controleren op een 220 kV toren. De hoogste gemiddelde stroomdichtheid in de hals was 2,0 mA/m2 (berekend interne elektrische veld was 19,0-38,0 mV/m) en de hoogste gemiddelde contactstroom was 234 µA.

Conclusies: Alle gemeten waarden op 110 en 220 kV-torens waren lager dan de basiseisen (0,1 en 0,8 V/m) van de Internationale Commissie voor Niet-ioniserende Stralingsbescherming.

STROOMDICHTHEDEN EN TOTALE CONTACTSTROOMSTERKTE TIJDENS WERKEN AAN 400 KV LIJNEN.
Korpinen L , Kuisti H , Elovaara J.
Bioelectromagnetics. 2013, 34 (8):641-644.

Het doel van deze studie was om alle huidige waarden van metingen tijdens het uitvoeren van taken op 400 kV hoogspanningslijnen te analyseren. Het doel was ook om de gemiddelde stroom dichtheden en gemiddelde totale contact stromen veroorzaakt door elektrische velden in taken aan 400 kV hoogspanningslijnen te bestuderen. Twee arbeiders simuleerden volgende taken: (A) beklimmen van een portaal toren, (B) beklimmen van een portal omzettingstoren, (C) werken aan de kruis-arm van een portaal toren, (D) beklimmen van een portaal buis toren, (E) beklimmen van een Tannenbaum toren aan de zijde van de stroomkring onder spanning met het andere circuit energievrij, (F) beklimmen van een Tannenbaum toren met beide circuits onder stroom, en (G) beklimmen van een Donau toren. De hoogste gemiddelde stroomdichtheid in de nek was 2,5 mA / m (2) (berekend intern elektrisch veld 31,5 - 63,0 mV/m) en het hoogste gemiddelde van de contactstromen was 240,0 µA.

Conclusies: Alle meetwaarden bij 400 kV torens waren lager dan de grenswaarde van 10 mA / m² van de eerste versie van Richtlijn 2004/40/EG en de basisrestricties (0,1 en 0,8 V/m) van de Internationale Commissie voor Niet-ioniserende Stralingsbescherming.

EVALUATIIE VAN DE STROOMDICHTHEID EN TOTALE CONTACTSTROOM VAN BEROEPS-MATIGE BLOOTSTELLING IN 400 KV ONDERSTATIONS EN HOOGSPANNINGSLIJNEN.
Korpinen LH , Elovaara JA , Kuisti HA .
Bioelectromagnetics. 2009;30(3):231-240.

Dit onderzoek bestudeert de stroomdichtheden in de nek en de totale contactstroom van beroepsmatige blootstelling in 400 kV onderstations en hoogspanningslijnen. Acht vrijwilligers simuleerden hun normale werk gebruik makend van een helm-masker systeem. Er werden 151 werktaken bemeten. Het ging om taken in 400 kV onderstations, taken in 400-110 kV torens en het maaien van vegetatie onder 400 kV hoogspanningslijnen. D e gemiddelde stroomdichtheid in de nek werd afgeleid van de geïnduceerde stroom in de helm. De berekende maximale gemiddelde stroom-dichtheid in de nek varieerde van 1,5 to 6,4 mA/m 2 en de maximale gemiddelde contactstroom van 66,8 to 458,4 microA. Deze studie toont aan dat de maximale gemiddelde stroomdichtheid en de maximale gemiddelde contactstroom (veroorzaakt door het elektrisch veld) tijdens beroepsmatige blootstelling in 400 kV onderstations en onder hoogspanningslijnen de actiewaarden en grenswaarden (10 mA/ m 2 en 1 mA) van de EU-richtlijn 2004/40/EC niet overschrijdt.

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE VELDEN EN GEÏNDUCEERDE STROMEN TEN GEVOLGE VAN TAKEN OP VERSCHILLENDE SERVICE-PLATFORMS IN 400 KV ONDERSTATIONS.
Korpinen LH, Elovaara JA, Kuisti HA.
Bioelectromagnetics 2011; 32: 79-83.

Het doel van de studie was om de beroepsmatige blootstelling aan elektrische velden, gemiddelde stroomdichtheid, en de gemiddelde totale contactstroom te onderzoeken tijdens 400 kV onderstation taken op verschillende service-platforms (transformator inspectie, onderhoud van de operationele inrichting van de scheidingsschakelaar, het onderhoud van de operationele inrichting van stroomonderbreker). De gemiddelde waarden worden berekend over de gemeten periode (ongeveer 2,5 min). In veel werktaken is de maximale elektrische veldsterkte boven de actiewaarden voorgesteld in de EU-richtlijn 2004/40/EG, maar de gemiddelde elektrische veldsterkte (0.2-24.5 kV / m) was ten minste 40% lager dan de maximale waarden. De gemiddelde stroomdichtheid was 0.1-2.3 mA / m² en de gemiddelde totale contactstroom 2.0-143.2 microAmpère, wat duidelijk minder is dan de grenswaarden van de EU-richtlijn. De gemiddelde waarden van de stroom in het hoofd en contactstroom waren 16-68% lager dan de maximale waarden wanneer we de gemiddelde waarde van alle gevallen in dezelfde onderstation vergeleken. In de toekomst is het belangrijk om aandacht te besteden aan het feit dat de actie-en grenswaarden van de EU-richtlijn aanzienlijk verschillen. Het is ook belangrijk om rekening mee te houden dat over het algemeen de blootstelling van werknemers aan de elektrische velden, stroomdichtheden en totaal contactstroom duidelijk lager zijn als we de gemiddelde waarden gebruiken uit een bepaalde meetperiode (bijv. 2,5 min) dan in het geval wanneer de blootstelling wordt gedefinieerd met alleen de maximale waarden.

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN TIJDENS HET WERK OP SCHAKEL-EN TRANSFORMATIESTATIONS VAN 110 KV .
Korpinen L, Kuisti H, Pääkkönen R, Vanhala P, Elovaara J.
Ann Occup Hyg. 2011; 55 (5) :526-36.

Het doel van de studie was beroepsmatige blootstelling aan elektrische en magnetische velden te meten tijdens verschillende werktaken bij schakel- en transformatiestations van 110 kV (in sommige situaties 20 kV), en na te gaan of de actiewaarden van de Europese Unie Richtlijn 2004/40/EG en de referentiewaarden van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) werden overschreden. De elektrische (n = 765) en magnetische (n = 203) velden werden gemeten tijdens de verschillende taken. De gemiddelde waarden van alle metingen waren 3,6 kV/m en 28,6 µT. De maximale waarde van het elektrische veld 15,5 kV/m werd gemeten bij de taak 'het onderhoud van werkend apparaat van de stroomonderbreker van het service platform'. In een bijzondere werktaak dicht bij shunt reactor kabels (20 kV), was de hoogste magnetische veldsterkte 710 µT.

Conclusies: In het algemeen zijn de gemeten magnetische velden lager dan de referentiewaarden van de ICNIRP.

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE VELDEN EN STROOM TIJDENS WERK IN EEN 110 KV SUBSTATION.
Korpinen LH, Kuisti HA, Tarao H, Elovaara JA.
Bioelectromagnetics. 2012; 33: 438 tot 442.

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om beroepsmatige blootstelling aan elektrische velden, en stroomdichtheden en contact stromen tijdens taken in lucht-geïsoleerde 110 kV substations en na te gaan of de actiewaarde van de EU-richtlijn 2004/40/EG niet werd overschreden. Vier arbeiders waren vrijwilliger om de volgende taken te simuleren: Taak (A) het onderhoud van een werkend apparaat van een schakelaar op de grond of de vloer, Taak (B) het onderhoud van een werkend apparaat van een stroomonderbreker op de grond of de vloer, Taak (C) onderhoud van een hijstoestel, en Taak (D) onderhoud van een werkend apparaat van een stroomonderbreker van een service platform. De hoogste gemiddelde maximale stroomdichtheid in de hals was 1,8 mA / m (2) (berekend interne elektrische veld 9.0-18.0 mV / m) en de hoogste contactstroom was 79,4 uA.

Conclusie: Alle in de onderstations gemeten waarden waren lager dan de grenswaarde (10 mA / m (2)) van de EU-richtlijn 2004/40/EG en de 2010 basisrestricties (0,1 en 0,8 V / m voor de centraal zenuwstelsel weefsels van de hoofd, en alle weefsels van het hoofd en lichaam, respectievelijk) van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN TIJDENS TAKEN OP GROND- OF VLOERNIVEAU IN 110 KV SUBSTATIONS IN FINLAND.
Korpinen L, Pääkkönen R.
Int J Occup Saf Ergon. 2016; 22 (3): 384-388.

De bedoeling was om beroepsmatige blootstelling aan elektrische en magnetische velden tijdens werkzaamheden op de begane grond in 110 kV substations in Finland te onderzoeken en de gemeten waarden te vergelijken met de Richtlijn 2013/35/EU. In totaal werden 347 elektrisch veldmetingen en 100 magnetisch veldmetingen uitgevoerd. De gemiddelde waarde van het elektrische veld was 2,3 kV / m (maximum 6,4 kV / m) en van het magnetische veld 5,8 µT (maximum 51,0 µT).

Conclusies: Het kan worden geconcludeerd dat de elektrisch en magnetisch veld blootstelling op de begane grond meestal kleiner zijn dan de lage actie niveaus van de Richtlijn 2013/35/EU. De omzetting van de richtlijn zal geen aanpassingen van de werkpraktijk van de geëvalueerde taken vereisen. Deze kunnen blijven uitgevoerd worden als voorheen. Voor werknemers met medische implantaten kan de blootstelling hoog genoeg om interferentie veroorzaken.

Information in EMF-Portal

BLOOTSTELLING VAN WERKNEMERS AAN ELEKTRISCHE VELDEN TIJDENS DE TAAK 'ONDERHOUD VAN EEN BEDIENINGSAPPARAAT VAN EEN STROOMONDERBREKER VANAF EEN SERVICEPLATFORM' OP 110-KV-SUBSTATIONS.
Korpinen L, Pääkkönen R.
Int J Occup Saf Ergon. 2018 Feb 26: 1-4.

Het doel van de studie was om de blootstelling van werknemers aan elektrische velden te onderzoeken tijdens de taak 'onderhoud van een bedieningsapparaat van een stroomonderbreker vanaf een serviceplatform' op 110-kV-substations. Het doel was ook om de resultaten te vergelijken met de Europese Richtlijn 2013/35/EU. Op 16 onderstations werden 255 metingen van het elektrische veld uitgevoerd. De hoogste gemiddelde waarde van de elektrische velden was 9,6 kV/m. Bij 63% van de onderstations waren de maximale waarden meer dan 10,0 kV/m en bij 31% van de onderstations waren de 75ste percentielen meer dan 10,0 kV/m, wat het lage actieniveau (AL) is in de Richtlijn 2013/35/EU.
Conclusies: Alle gemeten waarden lagen onder de hoge AL (20.0 kV/m). Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de metingen alleen werden uitgevoerd op Finse 110-kV-substations; daarom is het niet mogelijk om deze resultaten te generaliseren naar andere landen en verschillende soorten substations.

VOORBEELDEN VAN BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN OP 110-KV-GASGEÏSOLEERDE ONDERSTATIONS (GIS).
Korpinen L, Pääkkönen R.
Radiat Prot Dosimetry. 2015 Feb; 163 (3): 394-7.

De doelstellingen van de studie waren om voorbeelden van beroepsmatige blootstelling aan elektrische en magnetische velden rond gasgeïsoleerde onderstations (GIS) te verkrijgen en om de blootstelling van de werknemers  te evalueren op basis van de nieuwe Europese Richtlijn 2013/35 / EU. Het doel was ook om de details van de metingen op GIS te beschrijven. Elektrische en magnetische velden werden gemeten (45 metingen in totaal) op twee GIS in de regio Tampere in Finland. Binnen het GIS varieerden magnetische veldwaarden 0,4 - 43,0 µT en elektrische velden 5 - 90 Vm (-1). In de kabel kamer van GIS-B, was de maximale waarde 250 µT (vlakbij de kabels). De waarden zijn niet hoger dan de lage of hoge actieniveaus van de nieuwe Richtlijn 2013/35 / EU.

Conclusions: Er kan worden gesteld dat op 110 kV GIS, werknemers niet worden blootgesteld aan elektromagnetische velden (EMV) hoger dan de nieuwe Europese Richtlijn 2013/35 / EU.

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN TIJDENS WERKTAKEN OP 110 KV ONDERSTATIONS IN DE REGIO TAMPERE.
Korpinen LH , Pääkkönen RJ.
Bioelectromagnetics 2010; 31: 252-254.

De beroepsmatige blootstelling aan elektrische en magnetische velden tijdens diverse taken op zeven 110 kV onderstations in de Tampere regio in Finland werd bestudeerd. Het doel was om te onderzoeken of de actiewaarden (10 kV/m voor het E-veld en 500 microTesla voor het B-veld) van de EU-richtlijn 2004/40/EG werden overschreden. Elektrische en magnetische velden werden gemeten tijdens de volgende werkzaamheden: (1) lopen of het bedienen van apparaten op de grond, (2) werken vanuit een service platform; (3) werken rond de netadapter op de grond of met behulp van een ladder, en (4) het verwisselen van een lamp van op een hijstoestel. In het werk van taak 2 "werken vanuit een service platform" was de gemeten elektrisch veldsterkte (maximale waarde 16,6 kV/m) hoger dan 10 kV/m in drie gevallen. In de toekomst is het belangrijk om te onderzoeken of de grenswaarde (10 mA/m² van de Richtlijn 2004/40/EG wordt overschreden bij 110 kV onderstations. De bedrijfsmatige 500 microTesla actie waarde van de magnetische fluxdichtheid veld (B-veld) werd in geen werksituatie overschreden.

ELEKTRISCHE VELDEN OPGEWEKT IN WERKNEMERS DIE IN DE BUURT KOMEN VAN LAAGFREQUENTE INDUCTIEVERWARMING MACHINES.
Kos B1, Valič B, Kotnik T, Gajšek P.
Bioelectromagnetics. 2014; 35 (3): 222-226.

Gepubliceerde gegevens in termen van opgewekte hoeveelheden in het menselijk lichaam zijn schaars voor beroepsmatige blootstelling rond inductie verwarming. Dit artikel geeft wat extra informatie door het onderzoek van de blootstelling rond twee van dergelijke machines: een inductie-oven en een inductie verharding machine. Daarnaast is een ruimtelijk middelend algoritme van gemeten velden dat ontwikkeld is in een eerdere publicatie getest op nieuwe gegevens. Een menselijke model werd geplaatst op afstanden waarop de gemeten waarden van de magnetische fluxdichtheid boven de referentieniveaus lagen.

Conclusies: Alle menselijke blootstelling was lager was dan de basisbeperking. De ondergrens van de 0,1 top percentiel van het geïnduceerde elektrische veld in het lichaam van een werknemer was 0,193 V/m op 30 cm van de inductie-oven.

BINNENSHUIS METINGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN IN GRIEKENLAND.
Kottou S, Nikolopoulos D, Yannakopoulos PH, Giannis E, Petraki E, Panagiotaras D, Koulougliotis D.
Phys Med. 2015; 31 (7): 808-816.

Het belangrijkste doel van dit werk was om de fluctuatie van de intensiteit van binnenshuis elektromagnetische velden (EMF) te onderzoeken in Griekenland en de pieken te identificeren die zich kunnen voordoen. De wetenschappelijke belangstelling is vooral gericht op de banden van extreem lage frequenties (ELF) magnetische velden en radiofrequente (RF) elektrische velden. Metingen van elektromagnetische straling (EMR) werden uitgevoerd in een verscheidenheid van woningen, in Attica en de eilanden Zakynthos en Lesbos. Een totaal aantal van 4540 metingen werden uitgevoerd in een breed frequentiebereik (50 Hz-2100 MHz), waarvan 3.301 in Attica, 963 in Lesbos en 276 in Zakynthos. Statistische analyse van de gegevens gaf specifiek statistisch significante verschillen tussen de gemiddelde waarden van de ELF en RF elektrische veldsterkten, maar niet tussen de ELF magnetische veldsterkten, gemeten op verschillende afstanden tot de EMF bron, alsmede tussen sommige van de gemiddelde waarden van het RF elektrische veld in verschillende banden. Sommige statistisch significante verschillen tussen de gemiddelde elektrische veldwaarden op verschillende geografische locaties werden geïdentificeerd. Wat het RF elektrische veld betreft waren de maximumwaarden in de meeste gevallen onder 0,5 V / m, maar grotere waarden boven 1 V/m en tot 5,6 V/m werden af ​​en toe waargenomen. De ELF magnetisch veldsterkten waren lager dan 1 µT.

Conclusies: De gemeten binnenshuis EMF veldsterkten bleven ver onder de binnenlandse en Europese limieten. 

BLOOTSTELLING AAN 50 HZ MAGNETISCH VELD VAN VROUWEN GEREKRUTEERD IN EEN INFERTILITEITSKLINIEK: ASSOCIATIE MET FYSIEKE ACTIVITEIT EN TEMPORELE VARIABILITEIT.
Lewis RC, Hauser R, Wang L, Kavet R, Meeker JD.
Radiat Prot Dosimetry. 2016; 168 (4): 478-488.

Epidemiologische benaderingen voor het bestuderen van blootstelling aan netfrequentie magnetische velden en het risico op een miskraam zijn potentieel beïnvloed door een gebrek aan aandacht voor de relatie tussen de blootstelling en lichaamsbeweging en intra-individuele variabiliteit in blootstelling gedurende de tijd. Deze analyse onderzoekt deze twee zaken met behulp van gegevens uit een longitudinale pilootstudie van 40 vrouwen gerekruteerd uit een onvruchtbaarheid kliniek die gegevens leverden van drie 24-uur periodes, van elkaar gescheiden door een mediaan van 3,6 weken. Lichamelijke activiteit was positief geassocieerd met piek blootstellingsmaten. Hogere fysieke activiteit in de omgeving leidt niet noodzakelijkerwijs tot hogere piekblootstelling, wat suggereert dat de beweging tussen en niet binnen een omgevingen de waarschijnlijkheid om een sterke veld bron tegen te komen verhoogt. Piek maten waren ten opzichte van centrale tendens maten meer variabel in de tijd.

Conclusies: In toekomstige epidemiologische studies met piek blootstellingsmaten dient er gecorrigeerd te worden voor lichamelijke activiteit en moet men meer dan 1 dag aan de blootstellingsmetingen verzamelen om vertekening te verminderen.

ANALYSE VAN INDIVIDUEEL EN SCHOOL NIVEAU CLUSTERS VAN 50 HZ MAGNETISCHE VELDEN.
Lin IF , Li CY , Wang JD .
Bioelectromagnetics. 2008; 29: 564-570.

Deze studie gaat over de continu meting gedurende 8 uren van ELF magnetische velden bij 14 kinderen en 35 leerkrachten in 11 basisscholen in Taiwan. Men ging er van uit dat de personen in twee campussen een verhoogde blootstelling zouden hebben ten gevolge van de nabijheid van een 161 kV hoogspanningslijn. De resultaten van de studie tonen aan dat in de scholen van de campussen onder de hoogspanningslijn de gemiddelde ELF magnetische velden 0,38 +/- 0,51 microTesla was met 0,15, 0,25 en 0,44 microTesla als 25 ste , 50 ste en 75 ste percentiel. Deze waarden zijn hoger dan de veldsterkten in de scholen zonder hoogspanningslijn 0,14 +/- 0,27 microTesla met 0,04, 0,06 en 0,10 microTesla als 25 ste, 50 ste en 75 ste percentiel. Multi-level analyse werd toegepast waarbij individuele metingen als analytische eenheid werden gebruikt een ook rekening gehouden werd met intercorrelatie tussen metingen van hetzelfde individu en/of campus.

MAGNETISCHE VELDSTERKTE IN NIET- DESTRUCTIEVE TESTEN.
Lippert JF, Lacey SE, Kennedy KJ, Esmen NA, Buchanich JM, Marsh GM.
Arch Environ Occup Health. 2007; 62: 187-193.

Niet-destructieve testen worden gebruikt om de integriteit van goederen te controleren zonder het toekomstige gebruik van hypothekeren. Magnetische onderdeel inspectie is een type van niet-destructieve test die elektromagnetisme gebruikt en waarbij de operator mogelijks blootgesteld wordt aan magnetische velden. Gedurende magnetische onderdeel inspectie werden 95 piek magnetische veldsterkten aan turbinemotor stangen gemeten in een turbinemotor revisie- en herstelplaats.

Gedurende de inspectie: de veldsterkten gingen van minder dan 0,1 tot 29,27 mT. De gemeten waarden waren van de hoogste gemeten waarden in de arbeidsomgeving. Verder onderzoek is noodzakelijk om de blootstelling te karakteriseren, meer bepaald door differentiatie van de magnetische veldsterkte volgens stroomfrequentie en om meer inzicht te krijgen in de blootstelling van de verschillende toestellen.

DOSIMETRISCHE EVALUATIE VAN SIMULTANE BLOOTSTELLING AAN ELF ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN.
Leitgeb N, Cech R.
IEEE Trans Biomed Eng. 2008; 55: 671-674.

In het gebied van de lage frequenties interageren zowel elektrische als magnetische velden met het biologisch weefsel door het induceren van intra corporale elektrische stroomdichtheden. Deze fenomenen worden door verschillende fysische wetten bepaald en hebben derhalve een verschillende intracorporale richting en weg. Voor het ogenblik vragen de normen een gescheiden evaluatie van het elektrisch en magnetisch veld, zelfs in het geval van simultane blootstelling, en negeren daardoor de superpositie van de intracorporale stroomdichtheden. Numerische simulaties met het Visible Man Model tonen aan dat dit kan leiden tot een onderschatting van de stroom-dichtheden in het centraal zenuwstelsel met een grootte tot 29%. Terwijl de samengestelde elektrische stroomdichtheden van het centraal zenuwstelsel (CZS) nog steeds voldoen aan de basisrestricties verandert de situatie wanneer een foetus (met zijn eigen CZS) is blootgesteld. In het geval de blootstelling van de romp geëvalueerd wordt, wordt de basisrestrictie met 38% overschreden bij een blootstelling gelijk aan het referentieniveau van de elektrische veld blootstelling. Gelijktijdige blootstelling aan 50 Hz - 5 kV/m elektrische veld en 100 μT magnetische veld kan leiden tot een 2,1 tot 2,6 maal hogere blootstelling van de basisrestrictie afhankelijk van de wijze van sommatie van de vectoriële bijdragen.

Besluit: Dit geeft aan dat de modellering van de blootstelling van het CZS van de foetus verder moet onderzocht worden.

MAGNETISCH EMISSIES VAN ELEKTRISCHE TOESTELLEN.
Leitgeb N, Cech R, Schröttner J, Lehofer P, Schmidpeter U, Rampetsreiter M.
Int J Hyg Environ Health. 2008; 211: 69-73.

Meer dan 1000 elektrische toestellen werden onderzocht op hun emissie van magnetische velden. Er werd vastgesteld dat complexe frequentiespectra het meest voorkomen en dat enkelvoudige frequentie emissies zeldzaam zijn. Aangezien de blootstellingevaluatie een frequentie-gewogen sommatie vergt, zijn root-mean-square waarden niet geschikt om te vergelijken met de referentie niveaus. Er werd aangetoond dat deze de emissies tot 2 grootteorden kunnen onderschatten. Analyse van toestelgroepen tonen een grote spreiding van emissiewaarden tot 2 grootteorden. De emissie heeft weinig relatie met de stroomconsumptie. Dit toont aan dat er een aanzienlijke mogelijkheid bestaat om de veldsterkten te beperken zonder verlies aan performantie. Meerdere toestellen overschreden de referentie niveaus en zouden moeten onderzocht worden om te zien of ze de basislimieten niet overschrijden.

PERSOONLIJKE METINGEN VAN DE BLOOTSTELLING KINDEREN AAN EXTREEM LAAG FREQUENTE VELDEN IN ITALIË.
Liorni I, Parazzini M, Struchen B, Fiocchi S, M Röösli, Ravazzani P.
Int J Environ Res Public Health. 2016; 13 (6).

Blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF-MF) is nog steeds een onderwerp van zorg als gevolg van hun mogelijke gevolgen voor de gezondheid van kinderen. Hoewel epidemiologische studies wijzen op een mogelijk verband tussen ELF-MF boven 0,4 µT en kinderleukemie, werden biologische mechanismen die een oorzakelijk verband tussen ELF-MF en deze ziekte ondersteunen nog niet gevonden. Om verdere kennis te verkrijgen over blootstelling ELF-MF van kinderen gecorreleerd met hun dagelijkse activiteiten, werden metingen uitgevoerd in Milaan (Italië). 86 kinderen werden gerekruteerd; 52 van hen werden speciaal gekozen met betrekking tot de afstand tot hoogspanningslijnen en ingebouwde transformatoren om potentieel hoog blootgestelde kinderen te bemeten. Persoonlijke en slaapkamer metingen werden uitgevoerd voor elk kind in twee verschillende seizoenen. De belangrijkste uitkomsten van deze studie zijn: (1) mediane waarden over 24 uur van persoonlijke en slaapkamer metingen waren <3 µT, de door de Italiaanse wetgeving gegeven streefwaarde; (2) de meetkundig gemiddelde waarden over 24 uur van de slaapkamer metingen waren meestal <0,4 µT; (3) seizoenschommelingen hebben geen significante invloed op de persoonlijke en slaapkamer metingen; (4) de hoogste gemiddelde MF niveaus werden meestal gevonden thuis tijdens de dag en buiten; (5) er werden geen significante verschillen gevonden in gemiddelde en geometrische gemiddelde waarden tussen persoonlijke en slaapkamer metingen, maar wel in de rekenkundig gemiddelden.

BLOOTSTELLING VAN KINDEREN AAN EXTREEM LAGE FREQUENTIE MAGNETISCHE VELDEN IN FRANKRIJK: RESULTATEN VAN DE EXPERS STUDIE.
Magne I, Souques M, Bureau I, Duburcq A, Remy E, Lambrozo J.
J Expo Sci Environ Epidemiol. 2016 Nov 9.

De beoordeling van de blootstelling aan magnetische velden van kinderen is een belangrijk punt in de context van epidemiologische problemen. EXPERS is de eerste studie die ooit is uitgevoerd met betrekking tot de persoonlijke blootstelling aan extreem lage frequentie magnetische velden op nationaal niveau, waarbij 977 Franse kinderen met 24 uur persoonlijke metingen betrokken zijn. Beschrijvende statistische analyses werden uitgevoerd voor alle kinderen, en alleen voor kinderen waar geen wekker was geïdentificeerd, aangezien in sommige gevallen deze eis van het meetprotocol niet werd nageleefd. Het aandeel kinderen met een 24 uur rekenkundige gemiddelde van ≥ 0,4 μT was 3,1% wanneer naar alle kinderen werd gekeken en 0,8% bij het uitsluiten van de metingen met wekkers. De wekker was de belangrijkste variabele gekoppeld aan de blootstellingsmetingen voor kinderen. De blootstelling aan magnetische velden is hoger als het huis zich dicht bij een hoogspanningslijn bevindt. Echter, geen van de 0,8% van de kinderen die leefden op < 125 m van een 225 kV lijn of <200 m van een 400 kV hoogspanningslijn hadden een persoonlijke blootstelling van > 0,4 ​​μT. Een meervoudige correspondentie-analyse liet zien dat het moeilijk is om een ​​statistisch model te bouwen dat de blootstelling van kinderen voorspelt.

Conclusies: De verdeling van de persoonlijke blootstelling van kinderen was significant verschillend van de verdeling van de blootstelling tijdens de slaap. Dit stelt de blootstellingsbeoordeling in sommige epidemiologische studies in vraag.

50 Hz MAGNITISCHE VELDEN EN HET RISICO OP KINDERLEUKEMIE: MISCLASSIFICATIE VAN DE BLOOTSTELLING DOOR 'AFSTAND TOT DE HOOGSPANNINGSLIJN' TE GEBRUIKEN ALS BLOOTSTELLINGSSURROGAAT.
Maslanyj M , Simpson J , Roman E , Schüz J .
Bioelectromagnetics. 2009;30(3):183-188.

Gebruik makend van de data van twee grote populatie gebaseerde studies (Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) tonen de auteurs aan dat de afstand tot de hoogspanningslijn een slechte voorspeller is van de gemeten residentiële blootstelling. Zelfs bij afstanden minder dan 50 meter is de positief predictieve waarde om een binnenhuismeting boven de 0,2 microT te hebben nog maar 19,4%. Het is duidelijk dat het gebruik maken van de afstand tot de hoogspanningslijn, zonder gebruik te maken van andere variabelen zoals belasting van de lijn, een slechte proxy is voor de blootstelling.

Conclusie: De gevonden hoge niveaus van blootstellingsclassificatie zorgen ervoor dat epidemiologische studies die enkel gebruik maken van afstand niet interpreteer-baar zijn.

BLOOTSTELLING AAN ELF MAGNETISCHE VELDEN VAN VOLWASSENEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK.
Mee T , Whatmough P , Broad L , Dunn C , Maslanyj M , Allen S , Muir K , McKinney PA , van Tongeren M.
Occup Environ Med. 2009; 66(9):619-627.

Het doel van deze studie was de beroepshalve blootstelling aan ELF MV in het Verenigd Koninkrijk te bepalen en het gebruik van een job-blootstellingsmatrix voor bepaling van de blootstelling van subjecten in de UK hersentumorstudie te evalueren.

Persoonlijke ELF MV metingen werden uitgevoerd. De blootstelling werd ingedeeld in beroepshalve reisgebonden en andere perioden met verschillende blootstellings-grootheden. De blootstelling werd geklasseerd via de standaard beroeps-classificatie (2000), standaard industrie classificatie (1997) en een gecombineerde beroep-industrie classifatie. Statistische analyse bepaalde de bijdrage van de beroepshalve blootstelling aan de 24-uurs cumulatieve blootstelling en de bijdrage van beroep en industrietak aan de totale variantie. Gegevens van 317 individuen werden verkregen waarvan 152 subjecten van de UK hersentumorstudie, 101 beroepshalve poxies van subjecten van de UK hersentumorstudie en 24 geïnteresseerden. 236 individuen leverden beroepsmatige data over 137 verschillende beroepen. De gemiddelde blootstelling was significant hoger op het werk dan thuis. Verhoogde gemiddelde blootstelling werd gevonden bij lassers, drukkers, telefonisten en archivarissen. Het verschil met een job-blootstellingsmatrix op basis van beroep kan verbeterd worden door de classificatie te linken met de industrietak en door het gebruik van contextuele informatie.

INDOOR TRANSFORMATORSTATIONS EN ELF BLOOTSTELLING AAN MAGNETISCHE VELDEN: HET GEBRUIK VAN STRUCTURELE KENMERKEN VAN DE TRANSFORMATOREN OM DE EVALUATIE VAN DE BLOOTSTELLING TE VERBETEREN.
Okokon EO , Roivainen P , Kheifets L , Mezei G , Juutilainen J.
J Expo Sci Environ Epidemiol . 2014 ; 24 (1) :100 - 104.

Eerdere studies hebben aangetoond dat groepen appartementsgebouwen met indoor transformatorstations kunnen dienen als basis voor betere epidemiologische studies over de relatie tussen leukemie bij kinderen en extreem - laagfrequente (ELF) magnetische velden (MV). Deze studie onderzocht of de indeling gebaseerd op de structurele kenmerken van de transformatorstations de beoordeling van de ELF MV blootstelling zou verbeteren. De data bestonden uit MV metingen in appartementen direct boven de transformatorstations ("blootgestelde" appartementen) in 30 gebouwen in Finland, en referentie appartementen in hetzelfde gebouw. De structurele kenmerken van de transformator (type en de locatie van de laagspannings-geleiders) werden gebruikt om de blootgestelde appartementen te delen in hoge blootstelling (HE) en intermediaire blootstelling (IE) categorieën. Een blootstellingsgradiënt werd waargenomen: zowel het tijdgemiddelde MV als de tijd boven een drempelwaarde (0,4 μT) waren het hoogst in de HE- appartementen en het laagst in de referentie- appartementen, met een statistisch significante trend. De verschillen tussen HE en IE appartementen waren echter niet statistisch significant.

Conclusies : Uit een simulatie oefening bleek dat de drie-categorieën-indeling niet beter is dan de twee-categorieën-indeling (blootgesteld en referentie- appartementen) voor het opsporen van het optreden van een verhoogd risico. Gegevens over de structurele kenmerken van transformatoren kunnen nuttig kunnen zijn voor de beoordeling van de blootstelling - respons relatie.

EEN VERGELIJKING VAN MAGNETISCHE VELDSTERKTEN BINNEN EN BUITEN STEDELIJKE 110 KV HOOGSPANNINGSSUBSTATIONS MET DE AANBEVELINGEN VAN DE OEKRAÏENSE REGELGEVENDE INSTANTIES.
Okun O, Shevchenko S, Korpinen L.
Radiat Prot Dosimetriy. 2012; 31:856-862.

Het doel van deze studie was een theoretisch onderzoek uit te voeren van de 50 Hz magnetische veldsterkten geproduceerd binnen en buiten het domein van de stedelijke 110-kV onderstations en ze te vergelijken met de niveaus van de veldsterkten en de opgegeven bevolkingsgrenzen als gedefinieerd door Oekraïense regelgeving. De velden van hoogspanningsstations werden bestudeerd op basis van de toepassing van de numerieke eindige elementen methode. Het onderzoek heeft aangetoond dat de magnetische fluxdichtheid waarden berekend binnen en buiten de beschouwde 110-kV onderstations niet de blootstellingslimieten die door de Oekraïense regelgeving (1750 μT) en door internationale richtlijnen (ICNIRP 2010) zijn vastgesteld bereiken. Binnen het domein van het onderstation, werd de maximale waarde gevonden onder de 10-kV-rails en evenaarde de 420 μT.

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN INTERMEDIAIRE FREQUENTIE EN EXTREEM LAGE MAGNETISCHE VELDEN BIJ HET PERSONEEL DAT WERKT IN DE BUURT VAN ELEKTRONISCHE ARTIKELBEVEILIGINGSSYSTEMEN.
Roivainen P1, Eskelinen T, Jokela K, Juutilainen J.
Bioelectromagnetics. 2014; 35 (4): 245-250.

Kassiersters kunnen op de werkplek worden blootgesteld aan intermediaire frequentie (IF) magnetische velden als gevolg van de elektronische artikelbeveiliging (EAS) systemen die worden gebruikt in de winkels voor bescherming tegen diefstal. Deze studie was gericht op het onderzoeken van beroepsmatige blootstelling van caissières aan IF magnetische velden in Finse winkels. De blootstelling aan extreem laagfrequente (ELF) magnetische velden werd ook geëvalueerd omdat kassiersters werken in de buurt van diverse toestellen die werken met 50 Hz elektrische stroom. De piek magnetische flux dichtheid werd gemeten voor IF magnetische velden, en bleek te variëren 0,2 - 4 μT op de stoel van de kassierster. ELF magnetische velden met een niveau van 0,03 - 4,5 μT werden gemeten op de stoel van de kassierster. Deze waarden zijn veel lager dan de blootstellingslimieten. De beroepsmatige referentieniveaus voor IF magnetische velden (141 μT voor het piek veld) van de Internationale Commissie voor Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP) werden echter in een aantal gevallen (maximaal 189 μT) overschreden voor de korte periode van tijd dat de kassierster door de EAS poort liep. Omdat de ICNIRP referentieniveaus geen minimumtermijn voor de blootstelling bepalen, wordt aanvullend onderzoek aanbevolen om de naleving van de basisrestricties vast te stellen. Zelfs als de basisrestricties niet worden overschreden vertegenwoordigen personen die werken in de buurt van EAS-apparaten een uitzonderlijke groep van werknemers met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden. Deze groep zou kunnen dienen als basis voor epidemiologische onderzoeken naar mogelijke gezondheidseffecten van IF magnetische velden. De naleving van de referentieniveaus voor IF-velden werd geëvalueerd met behulp van zowel breedband-meting van de piek velden als de ICNIRP sommatieregel voor meerdere frequenties. De laatste was algemeen meer conservatief, en het verschil tussen de twee methoden was groot (> 10-voudig) voor EAS-systemen met een 58 kHz signaal met complexe golfvorm. Dit geeft aan dat de ICNIRP regel voor meerdere frequenties regel onnodig conservatief kan zijn bij het meten van complexe golfvormen.

EXTREEM LAAGFREQUENTE MAGNETISCHE VELDMETINGEN IN GEBOUWEN MET TRANSFORMATORSTATIONS IN ZWITSERLAND.
Röösli M, Jenni D, Kheifets L, Mezei G.
Sci Total Environ. 2011, 409: 3364 tot 3369.

Het doel van deze studie was om een methode van blootstellingsbeoordeling die appartementen classificeert in drie categorieën van blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF-MV) op basis van de ligging van het appartement ten opzichte van de transformatorruimte te evalueren. Metingen in 39 appartementen in 18 panden werden uitgevoerd. In elke kamer van de appartementen werd ELF-MV gelijktijdig gemeten met 5-6 EMDEX II meters gedurende 10 minuten. De gemeten rekenkundig gemiddelde ELF-MV veldsterkte was 0,59 µT in 8 appartementen die volledig naast een transformatorruimte lagen, ofwel direct boven de transformator ofwel de transformator ruimte van muur tot muur aanrakend. In appartementen die slechts gedeeltelijk de transformator kamer raakten in hoeken of randen, was het gemiddelde ELF-MV niveau 0,14 µT. Gemiddelde blootstelling in de resterende appartementen was 0,10 µT. Kappa coëfficiënt voor blootstelling classificatie was 0,64 (95%-BI: 0.45-0.82) indien slechts volledig aangrenzende appartementen werden beschouwd als zeer blootgesteld (> 0,4 µT).

Conclusie: De auteurs vonden een duidelijke ELF-MV blootstellingsgradiënt in gebouwen met een transformator. Blootstellingsindeling op basis van de ligging van het appartement ten opzichte van de transformatorruimte lijkt haalbaar. Een dergelijke aanpak vermindert aanzienlijk de inspanning voor beoordeling van de blootstelling en kan worden gebruikt om selectiebias te elimineren in toekomstige epidemiologische studies.

METING VAN DE MAGNETISCHE VELDEN VAN HOOGSPANNINGSSTATIONS (230 KV) IN TEHERAN (IRAN) EN VERGELIJKING MET DE ACGIH GRENSWAARDEN .
Sharifi Fard M, Nasiri P, Monazzam MR.
Radiat Prot Dosimetry. 2011; 145 (4) :421-425.

Metingen werden uitgevoerd volgens de IEEE-norm 644-1994 op een hoogte van 1 meter boven de vloer. Geconcludeerd wordt dat geen van de metingen de ACGIH grenswaarde overschreden. Van alle controlekamers was de hoogst gemeten waarde 0,69 µT in de controlekamer van het Ozgol onderstation en de laagste waarde 0,2 µT in de post van Shahid Firouzi. De controlekamer van het Ozgol onderstation is gelegen op de tweede verdieping en de bus-bars bevinden zich op een korte afstand van het raam op het oosten, en daarom werd de hoogste waarde gemeten in deze controlekamer. Van alle schakelinstallaties is de hoogste gemeten waarde 9,15 µT in het Kan onderstation.

Conclusies: Geen van de metingen overschreed de ACGIH grenswaarde.

BLOOTSTELLING AAN EXTREEM LAAGFREQUENTE ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN TIJDENS DE LESSEN OP MIDDELBARE SCHOLEN.
Silangam W, Yoosook W, Kongtip P, Kongtawelert A, Theppeang K.
Radiat Prot Dosimetry. 2017 Dec 5: 1-5.

Scholen zijn een belangrijke locatie waar kinderen worden blootgesteld aan elektromagnetische velden (EMV's). Deze cross-sectionele studie was gericht op het onderzoeken van blootstellingsniveaus aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF-MF's) met een bereik van 5 Hz-32 kHz, en ELF-elektrische velden (ELF-EF's) met een bereik van 5 Hz-2 kHz op middelbare scholen in Bangkok, Thailand. Deze studie werd uitgevoerd in 60 klaslokalen van drie scholen tijdens de lesuren. Spotmetingen werden uitgevoerd met een Narda EFA 300-veldanalysator.

Conclusies: Deze studie toonde aan dat ELF-EMF-blootstellingsniveaus lager zijn dan de ICNIRP-richtlijnen, terwijl 21,67% van de klaslokalen een magnetische veldsterkte had boven 0,2 μT. De belangrijkste bronnen van ELF-EMF's waren elektrische apparatuur en elektrische bedrading.

DE HERZIENE EUROPESE RICHTLIJN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN EN DE BLOOTSTELLING VAN WERKNEMERS IN OMGEVINGEN MET EEN HOGE MAGNETISCHE FLUXDICHTHEDEN.
Stam R.
Ann Occup Hyg. 2014; 58 (5): 529-541.

Een aantal van de sterkste elektromagnetische velden (EMV) zijn te vinden op de werkvloer. Een Europese Richtlijn bepaalt limieten voor de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden. Deze beoordeling geeft een overzicht van de herkomst en de inhoud en vergelijkt magnetisch veld blootstellingsniveaus in risicovolle werkplekken met de limieten vain de herziene richtlijn. Pubmed, Scopus, grijze literatuur databases en websites van organisaties die betrokken zijn bij metingen van beroepsmatige blootstelling werden doorzocht. De focus lag op EMF met frequenties tot 10 MHz, waarbij stimulatie van het zenuwstelsel kan veroorzaakt worden. Geselecteerde studies moesten individuele maximale blootstelling de werkplek aangeven, zowel op het vlak van de externe magnetische veldsterkte en flux dichtheid of als van geïnduceerde elektrische veldsterkte of stroomdichtheid. Indicatieve actieniveaus en de bijbehorende grenswaarden voor blootstelling aan magnetische velden zijn in de herziene Europese richtlijn hoger zijn dan in de vorige versie. Niettemin werden magnetische fluxdichtheden boven de actiedrempels voor perifere zenuwstimulatie gerapporteerd bij werknemers betrokken bij het lassen, inductieverwarming, transcraniële magnetische stimulatie en magnetische resonantie imaging (MRI). De grenswaarden voor gezondheidseffecten kan bij lassen en MRI worden overschreden. Berekeningen voor inductie verwarming en transcraniële magnetische stimulatie ontbreken.

Conclusies: Aangezien in de herziene Europese richtlijn MRI-gerelateerde activiteiten voorwaardelijk vrijgesteld zijn van de blootstellingslimieten zijn maatregelen ter beperking van de blootstelling nodig voor lassen, inductie verwarming, en transcraniële zenuwstimulatie zijn. Aangezien het uitwerken van dergelijke maatregelen ingewikkeld kan zijn, is er een duidelijke behoefte aan blootstelling databases voor verschillende werkplek scenario's met een significante blootstelling EMF en richtsnoeren voor goede praktijken.

Beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van medische bronnen.
Stam R, Yamaguchi-Sekino S.
Ind Health. 2018, 56: 96-105.

Hoge blootstellingen aan elektromagnetische velden (EMF) kunnen voorkomen in de buurt van bepaalde medische apparaten in de ziekenhuisomgeving. Een systematische beoordeling van medische EMF-blootstelling op het werk kan helpen verduidelijken waar meer aandacht voor veiligheid en gezondheid op het werk nodig kan zijn. Deze studie is bedoeld om bronnen met hoge blootstelling van ziekenhuispersoneel te identificeren en de gepubliceerde blootstellingsgegevens te vergelijken met de beroepsmatige blootstellingslimieten van de Europese Unie. Een systematisch onderzoek naar peer-reviewed publicaties werd uitgevoerd via PubMed- en Scopus-databases. Relevante grijze literatuur werd verzameld via een zoekopdracht op internet. Voor elke publicatie werd de hoogst gemeten magnetische fluxdichtheid of interne elektrische veldsterkte per apparaat en hoofdfrequentiecomponent geëxtraheerd. Voor laagfrequente velden kunnen hoge actieniveaus worden overschreden voor magnetische stimulatie, MRI-gradiëntvelden en beweging in MRI-statische velden. Voor radiofrequente velden kunnen de actieniveaus worden overschreden in de buurt van apparaten voor diathermie, elektrochirurgie en hyperthermie en in het radiofrequente veld binnen MRI-scanners.

Conclusies: De grenswaarden voor blootstelling aan het intern elektrisch veld kunnen worden overschreden bij MRI en magnetische stimulatie. Voor MRI en magnetische stimulatie kunnen praktische maatregelen de blootstelling van de werknemers beperken. Voor diathermie, elektrochirurgie en hyperthermie zijn aanvullende berekeningen nodig om te bepalen of SAR-limieten kunnen worden overschreden.

METING VAN ELF MAGNETISCHE FLUX DICHTEDEN IN EEN STEDELIJKE OMGEVING IN DE ZOMER EN IN DE WINTER.
Straume A, Johnsson A, Oftedal G.
Bioelectromagnetics. 2008; 29: 20-28.

Epidemiologische studies suggereren een verband tussen extreme lage frequentie magnetische flux densiteiten boven 0,4 μT (tijdsgewogen) en het risico op kinderleukemie. Dit besluit is vooral gebaseerd op metingen binnenshuis. De auteurs hebben de blootstelling buitenshuis op publieke plaatsen in Trondheim, Noorwegen gemeten. Omwille van de variatie in stroomverbruik werden de veldsterkten gemeten zowel in de zomer als in de winter.

De magnetische flux dichtheid werd gemeten 1,0 meter boven de grond langs 17 km trottoir in het centrum van Trondheim. Op sommige plaatsen werd het spectrum bepaald en de veldsterkte bleek hoofdzakelijk van de 50 Hz stroomvoorziening te komen. In de zomer waren er minder dan 4% van de straten waar de veldsterkte boven de 0,4 μT uit kwam. Tijdens winterdagen met koude en sneeuw was dit respectievelijk 29% en 34%. Het gemiddelde niveau was 0,13 μT in de zomer en 0,85 μT tijdens koude winterdagen en 0,30 μT tijdens sneeuwdagen. De hoogst gemeten waarde was 37 μT. Hoge metingen werden meestal vastgesteld boven ondergrondse transformatie stations. In de winter gaf elektrische verwarming van het wegdek ook aanleiding tot relatief hoge waarden. Er was geen indicatie dat er ICNIRP basisrestricties overschreden werden.

ANALYSE VAN DE PERSOONLIJKE BLOOTSTELLING EN DE BLOOTSTELLING IN DE SLAAPKAMER AAN ELF-MV VAN KINDEREN IN ITALIË EN ZWITSERLAND.
Struchen B, Liorni I, Parazzini M, Gangler S, Ravazzani P, Röösli M.
J Expo Sci Environ Epidemiol. 2016; 26 (6): 586-596.

Er is weinig bekend over de echte dagelijkse blootstelling van kinderen in Europa aan extreem laagfrequente magnetische velden (ELF-MV). De doelstellingen van deze studie zijn (i) om de persoonlijke ELF-MF blootstelling bij kinderen te beoordelen; (Ii) om de factoren die bepalend zijn voor persoonlijke en slaapkamer ELF-MF blootstelling bij kinderen te identificeren; (Iii) om de reproduceerbaarheid van de globale blootstellingsparameters te evalueren; en (iv) om de persoonlijke met slaapkamer metingen te vergelijken. In Zwitserland en Italië, werden 172 kinderen tussen 5 en 13 jaar twee keer uitgerust met ELF-MV meetapparaten (EMDEX II, meting van 40-800 Hz) gedurende 24-72 uur (in het warme en het koude seizoen). Daarnaast werden 24 uur-metingen uitgevoerd in de slaapkamer van de kinderen. In deze studie was de steekproef geometrisch gemiddelde blootstelling aan ELF-MV 0,04 µT voor persoonlijke en 0,05 µT voor de slaapkamer metingen. Wonen binnen de 100 meter van een hoogspanningslijn verhoogd de meetkundig gemiddelde persoonlijke blootstelling met een factor 3,3, en de slaapkamer metingen met een factor 6,8 in vergelijking met een controlegroep. Herhaalde metingen bij hetzelfde kind toonde een hoge reproduceerbaarheid van het meetkundig gemiddelde (Spearman correlatie 0,78 voor persoonlijke en 0,86 voor de slaapkamer metingen), maar minder voor de 95e en 99e percentiel van de persoonlijke metingen (≤ 0,42). Spearman's correlatie tussen de slaapkamer en de persoonlijke blootstelling was 0.86 voor het meetkundig gemiddelde, maar aanzienlijk lager voor de 95e en 99e percentiel (≤0.60).

Conclusies: De meeste eerdere studies over ELF-MV en kinderleukemie gebruikten gemiddelde blootstelling in de slaapkamer. Deze studie toont aan dat meetkundig gemiddelde slaapkamer metingen goed gecorreleerd is met persoonlijke geometrisch gemiddelde blootstelling, en een hoge temporele reproduceerbaarheid heeft.

NAUWKEURIGHEID VAN NET REFERENTIES AFGELEID VAN POSTCODE EN ADRES IN EPIDEMIOLOGISCHE STUDIES OVER HOOGSPANNINGSKABELS IN DE UK.
Swanson J, Vincent TJ, Bunch KJ.
J. Radiol Prot. 2014; 34 (4): N81-86.

In het Verenigd Koninkrijk is de locatie van een adres, noodzakelijk voor de berekening in epidemiologische studies van de afstand tot bovengrondse hoogspanningslijnen verkrijgbaar bij verschillende bronnen. De auteurs beoordelen de nauwkeurigheid van elk. Roostercoördinaten specifiek voor elk adres, verschaft door de Ordnance Survey product Adres-Point, is over het algemeen nauwkeurig tot enkele meters, wat gewoonlijk voldoende is voor het berekenen van magnetische velden van de hoogspanningslijnen. Roostercoördinaten afgeleid van de postcode in plaats van het individueel adres zijn over het algemeen nauwkeurig tot tientallen meters en aanvaardbaar voor het beoordelen van effecten die variëren in de algemene nabijheid van het elektriciteitsnet, maar is waarschijnlijk niet aanvaardbaar voor de beoordeling van magnetisch veld effecten.

BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN VAN WERKNEMERS DIE WERKEN AAN ONONDERBREEKBARE STROOMVOORZIENING.
Teşneli NB, Teşneli AY.
Radiat Prot Dosimetriy. 201; 162 (3): 289-298.

Om de blootstelling aan ELF elektromagnetische velden te bepalen werden metingen van het elektrische en magnetische veld op grote schaal uitgevoerd op de werkplekken in een wereldwijde Uninterruptible Power Supply (UPS) fabriek. De metingen werden uitgevoerd om gegevens over de elektrische en magnetische veld blootstelling in echte werksituaties te verkrijgen in proefgebieden, productielijnen en stroom onderstations. De elektrische en magnetische veldsterkten kunnen oplopen tot 992,0 Vm (-1) en 215,6 µT in de proefgebieden en tot 26,7 V m (-1) en 7,6 µT in de productielijnen. Het veldniveau ging in de nabijheid van de stroomonderstations niet boven de 165,5 Vm (-1) en 65 µT. De gepresenteerde gegevens zijn nuttig bij het bepalen van het niveau van de blootstelling van de UPS-werknemers in de industrie. De metingen zijn onder de referentieniveaus aanbevolen door de richtlijn gepubliceerd in 2010 door ICNIRP en de actieniveaus van de in 2013 door het Europees Parlement en de Raad aangenomen richtlijn.

BLOOTSTELLING AAN 50 HZ MAGNETISCHE VELDEN IN APARTEMENTSGEBOUWEN MET INGEBOUWDE TRANSFORMATOREN IN HUNGARIJE.
Thuróczy G , Jánossy G , Nagy N , Bakos J , Szabó J , Mezei G .
Radiat Prot Dosimetry. 2008;131: 469-473.

De blootstelling aan 50 Hz magnetische velden werd gemeten in 31 appartements-gebouwen met een ingebouwde transformator. In elk appartementsgebouw werden 3 appartementen geselecteerd: één direct boven de transformatorruimte (index appartement), één op hetzelfde verdiep en één op een hoger verdiep. De gemiddelde veldsterkte was 0,98 microTesla in appartementen boven de transformatorruimte, 0,13 microTesla op hetzelfde verdiep en 0,1 microTesla op een hoger verdiep. De gemiddelde magnetische veldsterkte was hoger dan 0,2 microTesla in 30 (97%) index appartementen, 4 (14%) appartementen op hetzelfde verdiep en 4 (13%) op hogere verdiepen. Voor 0,4 microTesla zijn de corresponderende aantallen 25 (81%), 0 en 0.

Conclusie: Appartementen met ingebouwde transformator kunnen gemakkelijk ingedeeld in hoge en lage blootstellingscategorieën op basis van hun locatie ten overstaan van de transformator.

TRENDS IN DE RESIDENTIËLE BLOOTSTELLING AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN VAN 2006 TOT 2009.
Tomitsch J, Dechant E.
Radiat Prot dosimetrie. 2012; 149 :384-391.

Na het meten van extreem laagfrequente elektrische en magnetische velden (ELF-EV, ELF-MV) en radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) in 2006, werd een follow-up onderzoek uitgevoerd in 2009. In totaal werden 130 metingen in slaapkamers op ongewijzigde en 83 metingen op veranderde locaties binnen hetzelfde of een naburig gebouw uitgevoerd. De mediaan van ELF-EV daalde van 25,15 tot 17,35 m/V van 2006 tot 2009. De mediaan van de hele nacht ELF-MV van net-stroom daalde van 16,86 tot 12,76 nT, terwijl het rekenkundig gemiddelde vrijwel onveranderd was (+0,1%). Er werd geen verschil in de medianen van de nachtelijke ELF-MV van de spoorwegen waargenomen.

BEOORDELING VAN DE BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING AAN EXTREEM LAAGFREQUENTE MAGNETISCHE VELDEN VAN ZIEKENHUISPERSONEEL.
Úbeda A, Martínez MA, MA Cid, Chacón L, Trillo MA, Leal J.
Bioelectromagnetics. 2011, 32: 378-387.

Er is gesuggereerd dat chronische blootstelling aan extreem lage frequentie (ELF) magnetische velden (MV) in bedrijfsomgevingen een risicofactor kan vormen voor een aantal aandoeningen. Van medische en technische werknemers in ziekenhuizen is gemeld dat ze worden blootgesteld aan een relatief sterke ELF velden. Deze studie is gericht op de karakterisering van de blootstelling aan MV in het 5 Hz tot 2 kHz frequentiebereik in een grote hospitaal door zowel momentane omgevingsmetingen (spotmetingen) als persoonlijke monitoring van de werknemers.

De studie werd uitgevoerd in verschillende werkomgevingen van een ziekenhuis met ongeveer 4400 medewerkers, velen van hen werken op twee of meer verschillende werkplekken en dus blootgesteld aan MV niveaus waarvan verwacht wordt dat ze ongelijk verdeeld zijn in ruimte en tijd.

Conclusie: De resultaten geven aan dat: (1) De dominante frequentie op de onderzochte omgevingen 50 Hz is (gemiddeld 90,8 + / - 6% van de totale B-waarde), (2) De beste beschrijvende informatie over de blootstelling van een werknemer verkregen wordt door de persoonlijke monitoring van de vrijwilligers, (3) De rekenkundige gemiddelden van blootstellingsniveaus verkregen uit de monitoring varieerde van 0,03 + / - 0,01 µT bij verpleegkundigen tot 0,39 + / - 0,13 µT bij fysiotherapeuten, en (4) De beschrijving van de MV omgeving door middel van spotmetingen op de werkvloer, hoewel coherent met de gegevens van de persoonlijke monitoring, misschien niet adequaat is om MV blootstelling in sommige professionele categorieën in te schatten.

STROOMDICHTHEID IN EEN MODEL VAN EEN MENSELIJK LICHAAM MET EEN GELEIDEND IMPLANTAAT DAT BLOOTGESTELD WORDT AAN ELF ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN.
Valic B , Gajsek P , Miklavcic D . Valic B, Gajsek P, Miklavcic D.
Bioelectromagnetics. 2009; 30(7): 591-599. Bioelectromagnetics. 2009; 30 (7): 591-599.

Een numeriek model van een menselijk lichaam met een intramedullaire spil in de femur werd gebouwd om de effecten van het implantaat op de stroomdichtheid verdeling bij blootstelling aan extreem laagfrequente elektrische en magnetische velden te onderzoeken. De intramedullaire spil werd gekozen omdat het een van de langste hoog geleidende implantaten gebruikt in het menselijk lichaam is. Er wordt van verwacht dat het de elektrische en magnetische velden aanzienlijk kan wijzigen. De blootstelling was een gelijktijdige combinatie van inferior naar superior elektrisch veld op voorste naar achterste magnetisch veld, beide bij 50 Hz wisselstroom met waarden die overeenkomen met de ICNIRP referentie-niveaus: 5000 V/m voor het elektrische veld en 100 microT voor de magnetische fluxdichtheid. De berekende stroomdichtheid verdeling binnen het model werd vergeleken met de ICNIRP basisrestricties voor het grote publiek (2 mA/m 2). De resultaten laten zien dat het implantaat de stroomdichtheid aanzienlijk verhoogt tot 9,5 mA/m 2 in de regio waar zij in contact is met zacht weefsel in het model met het implantaat in vergelijking tot 0,9 mA/m 2 in het model zonder implantaat.

Conclusies: De ICNIRP basisrestricties zijn overschreden in een beperkte hoeveelheid van het weefsel in weerwil van de naleving van de ICNIRP referentieniveaus voor publiek, wat betekent dat de bestaande veiligheidsnormen geïmplanteerde personen niet noodzakelijkerwijs in dezelfde mate beschermen als zij mensen zonder implantaten beschermen.

TYPISCHE BLOOTSTELLING VAN KINDEREN AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN: EXPOSIMETRIE EN DOSIMETRIE.
Valic B, Kos B, Gajšek P.
Radiat Prot Dosimetry. 2015 Jan; 163 (1): 70-80.

Er werd een survey-onderzoek uitgevoerd met draagbare exposimeters, gedragen door 21 kinderen onder de leeftijd van 17, en gedetailleerde metingen in appartementen boven een transformatorstation om de typische individuele blootstelling van kinderen aan extreem lage elektromagnetische velden te bepalen. In totaal werden draagbare exposimeters gedragen voor > 2400 uur. De gemiddelde blootstelling was laag in vergelijking met de ICNIRP referentieniveaus: 0,29 µT. Sommige van de vrijwilligers waren meer blootgesteld: de hoogste realistische blootstelling waaraan kinderen kunnen worden blootgesteld gedurende een langere tijd was 1.35 µT. In een typisch blootstellingsscenario is de extreem lage frequentie blootstelling <0,03% van de basisrestrictie. In de worst-case situatie is de blootstelling <0,11% van de basisrestrictie. Analyse van de blootstelling en de perceptie van blootstelling van het individu aan een ELF magnetisch veld toonde aan dat het onmogelijk is de individuele blootstelling aan een ELF magnetisch veld in te schatten op basis van de door het individu gegeven informatie, omdat zij onvoldoende kennis hebben om op een adequate wijze de bronnen in hun nabijheid te bepalen.

Conclusies: De blootstelling was zeer laag in vergelijking met het ICNIRP referentieniveau.

BLOOTSTELLING AAN MAGNETISCHE VELDEN IN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
Vassilev A, Ferber A, Wehrmann C, Pinaud O, Schilling M, Ruddle AR.
IEEE Trans Elektromagn Compat 2015; 57 (1): 35-43.

Dit artikel beschrijft een onderzoek over blootstelling aan magnetisch velden in elektrische voertuigen (EV). Het magnetische veld binnen acht verschillende EV (inclusief batterij, hybride, plug-in hybride en brandstofcel typen) met verschillende motor technologieën (gelijkstroom, permanente synchrone magneet en inductie) werden gemeten bij frequenties tot 10 MHz. Drie voertuigen met conventionele motoren werden ter vergelijking onderzocht. Het meetprotocol en de resultaten van de meetcampagne worden beschreven en verscheidene magnetische velden worden geconstateerd. Aangezien de metingen een complex breedband frequentiespectrum vertonen werd een blootstellingsberekening uitgevoerd met de ICNIRP "gewogen peak" benadering.

Conclusies: Uit de meetresultaten blijkt dat de blootstelling 20% van de ICNIRP 2010 referentieniveaus voor publiek blootstelling bereikt in nabijheid van de accu en op de plaats van de voeten tijdens het starten. Op hoofdhoogte van de voorpassagier was dit minder dan 2%. Maximale blootstelling van de orde van 10% van de ICNIRP 2010 referentieniveaus werden verkregen voor de auto's met conventionele aandrijving.

HET SCHATTEN VAN DE MAGNEETVELDEN IN DE HUIZEN IN DE BUURT VAN TRANSMISSIELIJNEN IN DE CALIFORNISCHE HOOGSPANNINGSLIJN STUDIE.
Vergara XP, Kavet R, Crespi CM, Hooper C, JM Silva, Kheifets L.
Environ Res. 2015; 140: 514-523.

De California Power Line Study is een case-control onderzoek naar de relatie tussen woningen in de buurt van transmissielijnen en het risico op leukemie bij kinderen. Het omvat 5788 kinderleukemie gevallen en 5788 gematchte primaire controles geboren tussen 1986 en 2007. De auteurs beschrijven de methode voor het schatten van de magnetische velden in de woningen van de studie, alsmede het karakteriseren van de bronnen van onzekerheid in deze schattingen. De verblijven bij de geboorte van de proefpersonen werden gegeocodeerd en hun afstanden tot transmissielijnen werden bepaald. 302 woningen werden geacht voldoende dicht bij transmissielijnen te liggen om een niet-nul door de lijnen veroorzaakt magnetisch veld te hebben. Deze woningen werden bezocht en gedetailleerde data werden verzameld over de fysieke configuratie en de afmetingen van de leidingen die bijdragen aan het magnetisch veld in de woning. Indien beschikbaar werden fasering, belading en directionele stroom verzameld voor het jaar van geboorte en de diagnose van elk geval, alsook voor de dag van het bezoek. Wanneer de jaarlijkse gemiddelde belading voor een bepaald jaar niet beschikbaar was werden geëxtrapoleerde waarden berekend op basis van vakkennis en voorspellingsmodellen. Deze gegevens werden gebruikt om de magnetische velden in het centrum, het dichtstbijzijnde en het verste punt van elk verblijf te bepalen. De auteurs vinden een goede correlatie tussen de berekende velden en spot metingen die op het terrein tijdens de bezoeken werden uitgevoerd. De modelleringsstrategieën leverden vergelijkbare berekende schattingen van het veld op die in hoge mate overeenkomen met de extrapolaties. De fasering is bekend voor meer dan 90% van de lijnen. Belangrijke bronnen van onzekerheid waren een gebrek aan informatie over de precieze locatie van de verblijven die gelegen zijn binnen flatgebouwen of andere complexen.

Conclusies: Deze resultaten suggereren dat de auteurs een hoge specificiteit konden bereiken in de  blootstellingsevaluatie war essentieel is voor het onderzoeken van de associatie tussen de afstand tot en het magnetische veld van hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen.

OVERZICHT AVN ELF MAGNETISCHE VELDEN IN HUISHOUDENS IN DE BUURT VAN HOOGSPANNINGSKABELS IN SERVIË.
Vulevic B, Osmokrovic P.
Radiat Prot Dosimetry. 2011; 145 (4) :385-388.

Gedurende de laatste acht jaar heeft het VINCA Instituut Radiation and Environmental Protection Laboratory 'spot' breedband metingen uitgevoerd van extreem lage frequentie (ELF-50 Hz) elektrische en magnetische velden en RF (100 kHz-3 GHz) elektromagnetische velden in meer dan 35 gemeenten in Servië. Deze onderzoeken kwamen er door een verzoek van de lokale bevolking om informatie te krijgen over de niveaus van de blootstelling van de bevolking aan tijdsafhankelijke elektrische en magnetische velden in de leefruimtes. Dit artikel geeft een overzicht van de gemeten waarden in huishoudens onder hoogspanningslijnen. Deze metingen zijn nuttig voor het bepalen van de blootstelling van het publiek, waardoor men kan nagaan of de blootstelling de referentieniveaus aanbevolen door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) niet overschrijdt.

Conclusies: Het is gebleken dat de gemeten waarden ver onder de aanbevolen veilige niveaus liggen.

METEN VAN DE BLOOTSTELLING AAN MAGNETISCHE VELDEN VAN LASSERS TIJDENS DE WERKTIJD.
Yamaguchi-Sekino S, Ojima J, Sekino M, Hojo M, Saito H, Okuno T.
Ind Health. 2011; 49 (3) :274-279.

De beoordeling van de beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden van lassers is van groot belang, vooral bij afgeschermd-booglassen, waarbij relatief hoge elektrische stromen tot enkele honderden ampère van toepassing zijn. In deze studie meten de auteurs de magnetische veld blootstelling van lassers tijdens hun werk. Een 3-assige Hall magnetometer was bevestigd aan de pols van de lasser opdat de sensor probe zo dicht mogelijk bij de magnetische bron (een kabel van de stroombron) zou zijn. De gegevens werden opgenomen elke 5 s vanaf het begin van de werktijd. De maximale blootstelling veld was 0.35-3.35 mT (gemiddelde ± standaarddeviatieSD: 1,55 ± 0,93 mT, N = 17) en de gemiddelde waarde per dag was 0.04-0.12 mT (gemiddelde ± SD: 0,07 ± 0,02 mT, N = 17). De auteurs hebben ook een finit element methode gebaseerde analyse van de dosimetrie van het menselijke hand weefsel uitgevoerd.

Daarnaast werden het magnetisch veld afkomstig van slijpmachines, een persluchthamer en een boor met behulp van elektromagnetische verankering gemeten, maar de magnetische velden waren veel lager dan die gegenereerd in het lasproces. Deze resultaten kwamen goed overeen met de resultaten van de elektromagnetische veld dosimetrie (1,49 mT bij de pols positie), en de berekende wervelstroom (4,28 mA/m²) was veel lager dan de bekende drempels voor elektrische zenuw of spier- stimulatie in de richtlijnen.

TIJDSAFHANKELIJKHEID VAN 50 HZ MAGNETISCHE VELDEN IN APPARTEMENTSGEBOUWEN MET EEN TRANSFORMATORSTATION IN HET GEBOUW.
Yitzhak NM, Hareuveny R, S Kandel, Ruppin R.
Radiat Prot dosimetrie. 2012; 149: 191-195.

Vierentwintig uurs metingen van 50 Hz magnetische velden (MV) in flatgebouwen met transformatorstations werden uitgevoerd. De appartementen werden onderverdeeld in vier groepen, afhankelijk van hun ligging ten opzichte van de transformatorruimte. Tijdelijke correlatiecoëfficiënten tussen de MV in verschillende woningen, alsmede tussen MV en de transformator systeembelasting, werden berekend. Gebleken is dat, naast de hoge gemiddelde MV de appartementen gelegen boven de transformator ook kamer unieke tijd correlatie eigenschappen vertonen.

Share on Facebook

Laatste update op 25/04/2019

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>