BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

FAQ over richtlijnen en reglementen

FAQ over richtlijnen en reglementen

1. Wat is de minimale hoogte die in acht moet worden genomen tussen het dak van een woning en de hoogspanningskabels? Waar kan ik de reglementering terzake vinden?

Deze zaken worden behandeld in het artikel 164 van het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties - zie de informatie op de site van de Federale Overheidsdienst - Economie, KMO, Middenstand en Energie (Tabblad Energie - Elektriciteit - Controle van de elektrische installatie).

De eigenaar van de lijn moet deze normen uiteraard in acht nemen. Als de woning na de lijn wordt gebouwd, zal ook de aannemer rekening moeten houden met deze beperkingen.

Als u een antwoord wil, onafhankelijk van de distributeur, moet u contact opnemen met een inspectie-, controle-, test- en certificatiebedrijf. U kan ook contact opnemen met uw distributienetbeheerder (zie uw elektriciteitsfactuur).

De afstand tussen de lijn en het dak is afhankelijk van de spanning op de lijn en uiteraard van de ligging van de woning langs de lijn, van de omgevingstemperatuur, van de zon en van de wind. Bovendien moet er rekening worden gehouden met een "elektrische" veiligheidsafstand voor in het geval er een overspanning op de lijn optreedt. Voor de toepassing van de norm, wordt rekening gehouden met het meest extreme geval d.w.z. een maximale belasting, een maximale blootstelling aan de zon (ongeveer 1000 W/m2), een maximale omgevingstemperatuur en een geringe wind van 0,6 m/s.

Volgens artikel 164 van het AREI is bijv. de minimale afstand tussen het dak van een woning en een laagspanningsluchtlijn van 400 V vastgesteld op 2 m. Hoe hoger de spanning op de lijn, hoe groter deze afstand zal moeten zijn.

2. Ik zou willen weten op welke reglementaire afstand van een hoogspanningslijn een woning kan worden gebouwd. Is er een nationale en/of Europese richtlijn (directieve) terzake en zo ja, welke?

In België is er tot nog toe geen reglementering die een beperking (op de grond, in afstand ten opzichte van de corridor van de lijn) oplegt voor de ligging van een woning. Men mag dus vlak onder een lijn bouwen.

De reglementaire beperkingen betreffen de verticale en horizontale afstanden die in acht moeten worden genomen in de nabijheid van een lijn zijn opgenomen in het AREI (artikel 164) en zijn afhankelijk van de spanning en van een aantal parameters - zie de informatie op de site van de Federale Overheidsdienst - Economie, KMO, Middenstand en Energie (Zie Energie - Elektriciteit - Controle van elektrische installaties).

U kan ook meer informatie vinden op de site van de BBEMG - Normen.

3. Is het mogelijk een woning te bouwen onder een hoogspanningslijn van 15 kV? Zo niet, welke voorschriften en afstanden moeten in acht worden genomen?

De toestemming varieert van het ene land tot het andere. Gezien de bevolkingsdichtheid (een van de hoogste ter wereld) mag u in België een woning bouwen onder een elektriciteitslijn.

De veiligheidsafstanden worden opgelegd door de AREI (Algemeen reglement voor elektrische installaties) en kunt u aanvragen bij de onderneming die de lijn uitbaat. De veiligheidsafstanden zijn uiteraard afhankelijk van de spanning op de lijn maar ook van de omstandigheden van de aanleg (doorhangen van de kabel bij maximale temperatuur).

Als u op die bepaalde plaats een huis wil bouwen, is het noodzakelijk uw elektrische installatie strikt comform te houden, meer bepaald een uitstekende aarding voorzien en alle metalen structuren (radiatoren, buizen, goten...) aarden. Wij bevelen u aan een erkend organisme te raadplegen.

4. Ik zoek iemand in het Vlaamse Gewest die verantwoordelijk is voor het doen naleven van het Binnenmilieubesluit. Kunt u mij helpen?

U kan zich wenden tot de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid:

Op de website van het LNE vindt u de nodige contactgegevens terug.

Zie ook meer informatie over mogelijke effecten op de gezondheid: www.lne.be/hoogspanning.

Documenten & Links

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

  • Elektriciteitsbegrippen - verschillende tools om uw kennis over elektriciteit te vervolmaken.
  • Elektrische en magnetische velden - De elektrische en magnetische velden zijn afzonderlijke concepten die werden uitgevonden om de verschijnselen van de interactie met elektriciteit op afstand te verklaren. (...)
  • Elektromagnetisme - Het elektromagnetisme bestudeert de interacties op afstand van de ladingen, de stromen en de elektrische en magnetische velden. (...)
  • Gebruik van EM eigenschappen - Meer inzicht te krijgen in de werking van courant gebruikte elektrische apparaten: verwarmingstoestellen, verschillende soorten lampen, motoren, computer, laserprinter en de lader van een elektrische tandenborstel.
  • Traject van de elektriciteit - Transmissie van elektriciteit vanaf de elektriciteitscentrale tot het stopcontact in onze woningen. (...)

Share on Facebook

Laatste update op 18/08/2015

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>