BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Inleiding over Radiogolven & Gezondheid

Inleiding over Radiogolven & Gezondheid

De BBEMGs activiteiten zijn specifiek gericht op extreem lage frequentie elektromagnetische velden zoals deze die worden gegenereerd door hoogspanningslijnen of andere elektrische apparaten. Dit betekent dat we geen informatie verstrekken of onderzoek uitvoeren over draadloze communicatiesystemen zoals mobiele telefoons, wifi, enz.

Het is niettemin duidelijk dat er ook tal van onzekerheden en vragen bestaan met betrekking tot straling uit dit deel van het elektromagnetische spectrum (microgolven die deel uitmaken van de radiofrequenties).

We willen daarom graag verwijzen naar een aantal relevante websites waar u voldoende informatie kunt vinden. Sommigen van hen bieden ook informatie over andere vormen van elektromagnetische velden en andere milieu-agentia.

Hieronder vinden jullie meer informatie over radiogolven.

 

FAQ over radiogolven

1. Ik maak me zorgen over het feit dat men van plan is om een GSM-antenne vlakbij mijn woning te installeren. Wat zijn daarvan de risico's? Vanaf welke afstand bevindt men zich in veiligheid? Kunt u mij helpen?

Aangezien onze groep zich meer bepaald bezighoudt met de problematiek van het transport en het gebruik van elektriciteit (50 Hz), kunnen wij niet meteen een antwoord geven op uw vragen.
Hieronder vindt u wel een lijst met referenties en links die u kunt bezoeken in verband met de problematiek van de mobilofonie-antennes:

Voor vragen in verband met de gezondheidseffecten van antennes voor mobilofonie of GSM kunt u contact opnemen met team toxicologie.

2. Ik wil thuis een draadloos netwerk installeren om mijn laptop in verschillende kamers te kunnen gebruiken. Een vriendin van mij heeft geen vertrouwen in de "velden" die dergelijk netwerk teweegbrengt. Ik weet niet wat ik hierover moet denken. Op uw website heb ik niets over Wi-Fi gevonden. Alvast bedankt voor alle aanvullende informatie.

Onze onderzoeksgroep houdt zich hoofdzakelijk bezig met lage frequenties (50-60 Hz), zodat u op onze internetpagina's geen informatie over draadloze netwerken (WiFi genaamd) zult vinden. U kunt evenwel contact opnemen met de heer Pirard van het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP - w.pirard@issep.be) of prof. Luc Martens (Universiteit Gent - Martens@intec.ugent.be) als je informatie wenst te verkrijgen over de fysische kenmerken van WiFi-netwerken.

Wat de gezondheid betreft, bestaan er nog maar weinig studies over deze technologie die nog tamelijk jong is. Men dient evenwel te weten dat de radiofrequentiesignalen die door de WiFi-systemen worden uitgezonden een frequentie hebben (2,4 GHz) die in dezelfde orde van grootte ligt als deze van gsm-antennes (900 MHz, 1,8 MHz, 2,1 GHz voor UMTS). Hoewel het draadloos netwerk een lager vermogen uitzendt, brengt het in de woning waar het is geïnstalleerd, een veld teweeg dat veel sterker is dan hetwelk date door gsm-antennes wordt voortgebracht die zich eventueel in de nabijheid bevinden, omdat de afstand klein is. Bovendien wordt de gebruiker vaker blootgesteld aan radiofrequenties die door de pc worden uitgezonden, wanneer hij met het internet verbonden is dan via de draadloze modem zelf.

Metingen die door het ISSeP werden uitgevoerd, geven aan dat voor een draagbare pc het veld ter hoogte van het hoofd ongeveer 1 V/m (piekwaarde) bedraagt en 0,3 à 0,5 V/m (gemiddelde waarde). Het veld dat door de modem wordt veroorzaakt is principe zwakker, omdat die verwijderd is. De vermelde waarden liggen niettemin lager dan het veld dat wordt voortgebracht door een gsm ter hoogte van het hoofd en dat 50 V/m kan bedragen (gemiddelde waarde).

De blootstelling kan uiteraard worden beperkt indien men de modem pas aanzet, als men op toegang wil hebben tot internet.

U vindt informatie in de verslagen van de groepen van deskundigen die internationaal bekend zijn, waaronder de geheugensteun van de WGO die in het bijzonder het probleem van basisstations en draadloze netwerken bekijkt.

3. Tot wie kan ik mij richten voor het uitvoeren van een meting van de elektromagnetische velden (multidirectionele relaisantennes op 20 m van mijn woning) ?

Aangezien onze groep zich alleen bezig houdt met het probleem van het transport en het gebruik van de elektriciteit (50Hz), zijn wij niet rechtstreeks deskundig op het gebied van de radiofrequenties.

In Vlaanderen kunnen de metingen worden aangevraagd bij het “Departement Leefmilieu, Natuur en Energie “ van de Vlaamse Regering (www.lne.be). U vindt het aanvraagformulier op het volgende adres:
http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/zendantennes/aanvraag_stralingsmeting

In Brussel kunt u beroep doen op het IBGE:

In Wallonië kan de cel ‘Elektromagnetische velden’ van het ISSeP de volgende metingen uitvoeren: elektromagnetische velden uitgestraald door de zendantennes van telecommunicatiesystemen, mobiele telefonie, radio of tv, … Deze controles worden uitgevoerd in het kader van de arbeidsgeneeskunde, op vraag van bedrijven, gemeenten, administraties, …

Onder bepaalde voorwaarden zijn ze gratis voor mensen die in de buurt van zendantennes wonen (pdf - Zie Missions de l'ISSeP).

Het IBPT geeft op zijn site een overzicht van de antennes geïnstalleerd op het Belgische grondgebied, evenals van hun kenmerken. Deze informatie vindt u op het adres:
http://www.sites.bipt.be/index.php?language=NL.

4. Zenden draagbare computers (gebruikt ZONDER wifi) stralingen uit? Zo ja, zijn dat sterke stralingen? Kunnen ze volgens u effect hebben op verschillende meters afstand, doorheen de muren?

De velden zijn niet onbestaand, maar bijzonder zwak. Ze kunnen zeer brede frequentiebanden dekken aangezien een draagbare computer wordt gevoed met 230 V 50 Hz, uitgerust is met een interne voeding die lagere spanningen creëert en ook heel wat elektronische circuits bevat zoals een schakelklok. Enkele frequenties worden ook gegenereerd door de werking van het beeldscherm. Deze signalen zijn echter zeer zwak en nemen bovendien af met de afstand. Op enkele meters afstand is het dus praktisch onmogelijk om de velden m.b.t. de draagbare computer waar te nemen.

5. Ik geef les wetenschappen en werk met mijn leerlingen rond het thema 'Elektromagnetische velden in huis: meting en risico's'. Wij zijn op zoek naar een toestel om radiofrequentievelden (wifi, gsm, microgolfoven ...) te meten. Kan u mij vertellen waar ik een dergelijk apparaat kan kopen of huren?

Uw initiatief is zeer interessant, maar ik zou de aankoop van een meettoestel afraden. Er bestaan tal van goedkope toestellen die niet erg betrouwbaar zijn en de frequenties niet correct filteren (bv. apparaten om hoge frequenties te meten die de 50 Hz niet correct filteren).

Het is dus beter om er een te huren. Als u de zoektermen "huur meter elektromagnetisch veld" ingeeft in een zoekmachine, zal u adressen in uw regio vinden. Voor een schoolbudget kan dat echter duur uitvallen.

U kan het ACE-team contacteren voor meer informatie.

Documenten & Links

 • Belgische Federale Overheidsdienst - Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Commentaar leveren op Mobiele telefoon en gezondheid en Draadloze toestellen.
 • Kadaster antennesites in België
 • Gezondheidsraad (Pays-Bas)
  Website van de Nederlandse Gezondheidsraad die o.a. rapporten bevat over verschillende gezondheidskwesties waartoe ook de problematiek van mobiele telefoons behoort. De website is in het Nederlands en Engels en vele documenten kunnen eenvoudig en gratis gedownload worden.
 • Het Antennebureau (Pays-Bas)
  Het 'Antennebureau' is het informatie agentschap van de Nederlandse regering met betrekking tot antennes. Het beantwoordt vragen over gezondheid, wetgeving en technische aspecten van antennes. De website is in het Nederlands en Engels.
 • Greenfacts (B, EU)
  Het non-profit GreenFacts initiatief werd in 2001 opgericht. Het brengt de feitelijke inhoud van complexe wetenschappelijke consensusrapporten m.b.t. de gezondheid en het milieu in het bereik van niet-specialisten. De website bevat ‘peer reviewde’ consensus rapporten over de effecten van mobiele telefoons en andere soorten straling.
 • International Commission on Non Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
  Comments on Mobile phones, Base stations and Wi-Fi (in het Engels)
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
  Comments on Mobiles phones (WGO, 2014) and Base stations and wireless technologies (WGO, 2006) (in het Engels of in Frans)
 • The Health and Environment Alliance (EU)
  De ‘Health and Environment Alliance’ is een Europese non-profit organisatie die zich toelegt op de invloed van het milieu op de gezondheid in de Europese Unie (EU). Het laat zien hoe wijzigingen in het beleid kunnen helpen om de gezondheid en levenskwaliteit van de mensen te verbeteren. Het omvat ook informatie over mobiele telefoons en andere verwante kwesties.
 • EMF Explained (AUS)
  The EMF Explained Series est une source d'informations référençant les agences sanitaires nationales et internationales, élaborée par l'Association australienne de télécommunications mobiles en collaboration avec la GSM Association and Mobile Manufacturers Forum. Le site web se centre sur les radiofréquences (in het Engels).
 • Public Health England (UK)
  ‘Public Health England’ is een leidinggevende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk dat zich toelegt op de bescherming van de gezondheid en onderzoek verricht met het doel meer kennis te verwerven om tot een betere bescherming te komen tegen de risico's van straling. Informatie over effecten op de gezondheid van straling (inclusief mobiele telefoons) kan direct worden gedownload via: https://www.gov.uk/health-protection (in het Engels).
 • INERIS (Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS, Frankrijk)
  Deze website bevat informatie over elektromagnetische velden en gezondheid (mobiele telefoons en anderen). De website is in het Frans maar verschillende rapporten die gratis kunnen gedownload worden zijn in het Engels.
 • EMF-Portal
   ‘EMF-Portal’ is een informatieplatform over de gevolgen van elektromagnetische velden voor de mens en de interactie ervan met biologische systemen. Een groot deel is gewijd aan microgolven (mobiele telefoons) (in het Engels).
 • Publications Edition Wissenschaft, Forschungsgemeinschaft Funk e.V. (FGF) - Reasearch Association for Radio Applications (in het Engels).

Share on Facebook

Laatste update op 18/08/2015

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>