BBEMG - Belgian BioElectroMagnetics Group

Belgian BioElectroMagnetics Group

Cytogenetische biomonitoring van werknemers blootgesteld aan EMV

Cytogenetische biomonitoring van werknemers blootgesteld aan EMV

Doelstellingen

Magnetische velden met een zeer lage frequentie (ELF-MV) worden door IARC geclassificeerd als "potentieel kankerverwekkend voor de mens". De onderzoeken zijn niet besluitvormend en verder onderzoek is nodig. Een cytogenetisch biomonitoringsonderzoek bij werknemers die worden blootgesteld aan EMV's zal worden uitgevoerd om te bepalen of ELF-EMV's genetische schade kunnen veroorzaken: een verhoogde frequentie aan cytogenetische veranderingen betekent dat 50 Hz velden of andere omgevingsfactoren op de werkplek het erfelijk materiaal kunnen beschadigen en dat er maatregelen moeten worden genomen om blootstelling / blootstellingen te verminderen. Vergelijkbare studies zijn al gepubliceerd, maar ze bevatten te veel hiaten om doorslaggevend te zijn.

Als onderdeel van het BBEMG-project 2017-2021 zal cytogenetische biomonitoring worden uitgevoerd op ELIA-werknemers die regelmatig worden blootgesteld aan elektrische en magnetische velden van 50 Hz (bijv. Hoogspanningslijninspecteurs, onderhoudspersoneel, werknemers in onderstations ...) en werknemers die niet in het bijzonder zijn blootgesteld aan elektrische en magnetische velden van 50 Hz (bijvoorbeeld administratief personeel) en die als "niet-blootgestelde" controles zullen dienen. Een nauwe samenwerking met de arts(en) en andere betrokken personen van het bedrijf draagt ertoe bij om de populatie blootgestelde werknemers en de controlepopulatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Er zal gebruik gemaakt worden van de micronucleus- en komeettest om verschillende soorten genetische effecten op te sporen, namelijk structurele en numerieke chromosoomaberraties (micronucleustest) enerzijds en DNA-schade (komeettest) anderzijds (zie In vitro-onderzoeken: Voorbeelden van testen op cellen). van Op de microscoopglaasjes voor de micronucleustest zullen nog aanvullende analyses uitgevoerd worden om bijkomende parameters te onderzoeken, zoals genamplificaties, chromosoomaberraties en apoptose.

Share on Facebook

Laatste update op 15/01/2019

Zie ook...

Health

Gezondheid

Na ongeveer 40 jaar onderzoek naar de effecten 50 Hz EMV op de gezondheid zijn de resultaten nog steeds onbeslist. Zie een overzicht van recent onderzoek.

Problematiek van gezondheid risico's >>
Hypersensitivity

Elektromagnetische hypergevoeligheid

Wat mensen hebben een brede waaier aan niet-specifieke klachten en symptomen die zij toeschrijven aan elektriciteit of EMV. Dit resulteert in verschillende gradaties van ongemak en gezondheidsklachten. (...)

Elektromagnetische hypergevoeligheid >>